CeUL:s Styrelse

CeUL:s styrelse

CeUL:s styrelses främsta uppgift är att samordna och vidareutveckla den högskolepedagogiska verksamheten inom universitet.

I styrelsens uppgifter ingår:

  • Ansvara för att CeUL ger utbildningar som erbjuder kompetensutveckling för
  • universitetets lärare och doktorander inom undervisning och lärande på universitetsnivå.
  • Säkerställa att de utbildningar som ges inom CeUL motsvarar kraven i
  • Anställningsordningen vid Stockholms universitet.
  • Säkerställa att de utbildningar som ges är baserade på etablerade forskningsresultat och beprövad erfarenhet inom pedagogik och ämnesdidaktik på universitetsnivå.
  • Ansvara för att institutionerna erbjuds stöd i deras kvalitetsutveckling av undervisningen.
  • Delta i beredningen av det pedagogiska priset.
  • Ansvara för att bereda budget för CeUL och efter samråd med prefekten vid IPD lämna förslag till rektor.
  • Besluta om den interna organisationen av CeUL efter samråd med prefekten vid IPD.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av nio ledamöter. En ordförande som utses av rektor efter samråd med prorektor och de tre vicerektorerna, tre ledamöter utsedda av Områdesnämnden för humanvetenskap, två ledamöter utsedda av Områdesnämnden för naturvetenskap, en professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Om det vid universitetet finns fler än en professor i högskolepedagogik, utses ledamoten av rektor. Två studentrepresentanter från Stockholms universitets studentkår. Därutöver har prefekten för verksamhetens värdinstitution, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), eller den av denne utser, närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Två företrädare för personalorganisationerna har också närvaro- och yttranderätt. Styrelsen kan också vid särskilt behov kalla personer med närvaro- och yttranderätt.

Kontakt CeUL:s styrelse

Karin Christoffersson, sekreterare
E-post: karin.christoffersson@edu.su.se
Tfn: 08-16 4093

Clas Hättestrand, ordförande
E-post: clas.hattestrand@su.se
Tfn: 08-16 2260

Kommande styrelsemöten

höst 2022

1 sep kl 14—16
11 okt kl 9—11
8 dec kl 14—16