De databaser som listas nedan är fritt tillgängliga för alla, dock förekommer vissa som kräver ett studentkonto hos Stockholms universitet.

Allmän information för forskning

Landguiden
Beskrivande statistik för alla världens länder från Utrikesdepartmentet.
Scirius
Sökmotor för forskare och studenter. Visar endast resultat med vetenskapligt innehåll från universitet, författarhemsidor, företagshemsidor och fritt tillgängliga tidskrifter.
Komplett lista över källor hittar du HÄR.
Google Scholar
Sökmotor för vetenskapliga artiklar. Direkt tillgång till artiklar i tidskrifter som prenumereras av Stockholms Universitet via länk.


Makroekonomisk data

DagDok (no link)
Dag Hammarskjölds guide till statistiska rapporter över viktiga makrovariabler från FN.
Food and Agricultural data
Databas rörande mat och jordbruk såsom dess produktion, handel, konsumtion, priser, fiske osv. Innehåller tidsserier och tvärsnittsdata från 200 länder
World Economic Outlook
"International Monetary Fund", data på landsnivå som BNP och inflation.
Organisation for Economic Co-operation and Devolopment
Omfattande nationell statistik för olika områden som ekonomi, utveckling, samhälle, finans och styre.
Förenta Nationernas statistikdatabaser
"United Nations Statistics Division", lista över olika databaser som FN tillhandahåller.
Penn World Table
Sammanställning av aggregerad makroekonomisk data för jämförelser mellan länder.
Developmentdata
Utvecklingsländers statistik över olika relevanta områden.
The Groningen Growth and Development Centre
En rad olika databaser med variabler som BNP, tillväxt men också produktivitet på industriell nivå.
UNU-Wider
"United Nations University - World Institute for Development and Economics Research", databasen WIID innehåller GINI-koefficienter sedan 1960.
OECD iLibrary
OBS! Endast inom SU via biblioteket. OECD elektroniska bibliotek för artiklar, böcker, och statistik. Även OECD-analyser och data.
World Development Indicators
OBS! Endast inom SU via biblioteket. Databas som tillhandahålls av Världsbanken med över 500 indikatorer rörande ekonomi, befolkning, miljö, internationella relationer osv.
Macro Data 4 Stata
Projekt av Catini, Panizza och Saade. Sammanställer fritt tillgängliga dataset över makrovariabler och tillhandahåller sedan kod för att underlätta samkörning av dataseten i STATA. Dvs. de hjälper en att bearbeta data som kommer från olika källor.


Mikroekonomisk data

Levnadsnivåundersökning (LNU)
OBS! Beställs via Nationalekonomiska institutionen från Svensk Nationell Datatjänst. Omfattande undersökningar på ett representatitvt urval rörande levandsförhållande. Genomförs ungerfär vart tionde år med start 1968. Senast 2000.
The Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR)
Databas med samhällsvetenskaplig forskning med 500 000 filer inom olika områden som kriminalitet, hälsa, utbildning, terrorism osv.
Leibniz Institute for the Social Sciences
Attitydundersökningar. Genomförs årligen sedan 1973.


Handelsdata

UN COMTRADE
"United Nations Commodity Trade Statistics Database", den största källan till internationell handelsdata som går tillbaka till 1962. Databasen innehåller årlig handelsdata från över 140 länder.
CID at UC Davies
"Center for International Data", främst handelsdata, internationell och USA.
Foreign Direct Investment database
Från "United Nations Conference on Trade and Development" (UNCTAD). Data över utländska direktinvesteringar
Global databank on world trade in creative products
Från "United Nations Conference on Trade and Development" (UNCTAD). Handelsdata över "konstnärliga" varor och tjänster såsom smycken, leksaker, konst, handgjorda varor, foto, tidningar, böcker, musik osv. Data från 130 länder mellan åren 1996-2006
World Integrated Trade Solution (WITS)
WITS är ingen databas utan en mjukvara som ska installeras. Detta möjliggör central tillgång och nedladdning från olika organisationers databaser över handel och tariffer. De databaser som ingår är UN COMTRADE, UNCTAD och WTO IDB. Kort information om dessa hittar du HÄR .


Finansiell data

Bank for International Settlements
Internationell organisation för att främja finansiellt samarbete. Är också en bank för centralbanker. Statistik över valutakurser, skulder, derivat osv.
Joint External Debt Hub
Samlinsdatabas över skuldsättning och kreditmarknader. Data kommer från IMF, Världsbanken, BIS och OECD.
The Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS)
IMF databas över länders skuldsättning. Årlig data sedan 2001.
Systemic Banking Crises
IMF databas över bankkriser under 1970-2007. Tidpunkter för kriserna och åtgärder som implementerades.
Financial Development and Structure
IMF databas över indikatorer som mäter aktivitet, storlek och effektivetet på finansmarknader.
Bank Regulation and Supervision
IMF databas med undersökningar över hur banker regleras och övervakas med en mängd variabler rörande detta.
Swedish House of Finance
Swedish House of Finance national research data center offers a web-based data platform. The data sets are available for the academic community only and are mainly free of charge. The initiative provides users with a single platform to access several types of data such as daily asset pricing data, high frequency asset pricing data, accounting data, sustainable economics data, and insurance data.


Kvalitativ data

World Value Survey
Studier som handlar om värderingar och kulturella förändringar över hela världen. "Är Danmark världens lyckligaste land?"
Quality of Government
Dataset som mäter mänskliga rättigheter och styre i ett land. Innehåller demokrati-index, GINI, politiska institutioner, globaliseringsindex osv.


Internationell data (diverse områden)

SCB International Statistics
Officiell statistik sorterad på land.
The UN Refugee Agency
Statistik rörande flyktingar och migration från FN.
Uppsala Conflict Data Program
Byggd databas rörande konflikter i olika länder.
Facts on International Relations and Security Trends (FIRST)
Referenssystem för internationella relationer och säkerhet. Databas innehåller information om väpnade konflikter, militära utgifter, ekonomisk och samhälls-statistik osv.
Centre for the Study of Civil War (CSCW)
Dataset från The Peace Research Institute Oslo (PRIO). Dataset som har sammanställts för kvantitativ analys av väpnade konflikter.
Corruption Perceptions Index
Tillhandahålls av "Transparency International - the global coalition against corruption". Välkänt index över uppfattad korruption inom offentlig sektor från 180 länder med start 1995.
GenderStats
Information rörande jämställdhet och kön på landsnivå från Världsbanken.
Statistics and indicators on women and men
Statistik och indicatorer rörande jämställdhet mellan män och kvinnor från FN.
The PISA International Database
PISA är en studie över elevers kunskap och färdigheter vid slutet av den obligatoriska skolgången. Studien ska leda till ett standardiserat mått.
Doing Business
Mått över affärsklimat i olika länder.


Sverige

Svensk Nationell Datatjänst (SND)
Beställningsdata såsom LNU.
Riksbanken
Penningpolitisk statistisk som räntor och valutakurser.
Statistiska Centralbyrån
Officiell svensk statistik över makrovariabler såsom arbetslöshet, demografi, tillväxt osv.
Sveriges Kommuner och Landsting
Regional statistik
Försäkringskassan
Sjukskrivningar, försäkringsutbetalningar och pensioner.
Konjunkturinstitutet
National Institute of Economic Research (NIER), utför analyser och prognoser för svensk och internationell ekonomi.
Brottsförebyggande Rådet
Statistik över anmälda brott per kommun, landsting eller rikstäckande.
Skolverket
Statistik rörande skolverksamhet.


Europa

European Statistics
Detaljerad statistik för länder inom EU.


Asien

Asian Development Bank
Makroekonomisk data rörande de länder som är medlemmar i Asian Development Bank (se lista HÄR).


Nord- och Sydamerika

Federal Reserve Economic Data (FRED)
Makrovariabler för USA.


Historisk data

SCB historisk data
Statistiska Centralbyråns avdelning tillägnad historisk data. Längre tidsserier från 1800-talet.
Historia.se
Portal för historisk statistik. Främst makrovariabler.
Riksbanken
Historisk monetär statistik, 1290-2008. Priser, löner, penningmängd, växelkurser, räntor och upplåning.
National Bureau of Economic Research (NBER)
Historisk data över makrovariabler (produktion, priser, räntor, handel, arbetsmarknad osv.) för främst USA men också delvis UK, Frankrike och Tyskland. Serier spänner över början på 1800-tal till mitten av 1900-tal.
Nationernas Förbund 1926-1944
Statistiska årsböcker när NF var verksam.
Economic History Association
Historisk data främst för USA men även UK och Frankrike. Makrovariabler.
Historical Financial Statistics
Tillhandahålls av Center for Financial Stability. Makroekonomisk data från 1492 till nutid. Databas som publicerades i juli 2010.


Replikation

Här hittar du dataset som har använts och publicerats av olika forskare, med tillhörande artikel. Länkarna presenteras för den tidskrift som artikeln blev publicerad i.


Royal Economic Society
Länken visar alla artiklar där dataset finns tillgängligt för nedladdning.
American Economic Review
En av världens mest ryktbara tidskrifter. Alla artiklar finns presenterade per nummer och när tillgängligt så kan dataset laddas ned.
Econometrica
Ännu en ryktbar tidskrift. Länken visar alla artiklar där dataset finns tillgängligt för nedladdning.
Journal of Applied Econometrics
Efter 1994 är alla artiklar som publiceras i JAE tvungna att bifoga dataset som använts. Länkarna är sorterade efter nummer och år. Sedan efter författare.
National Bureau of Economic Research
Dataset från en mängd olika författare som publicerats på NBER.
Andrew K Rose
En professor vid UC Berkeley som publicerar en mängd dataset som han själv använt. Bl.a Finansiell ekonomi och internationell handel.