Teman:

Barns röster, påverkan och inflytande är aspekter som gruppens forskningsinriktningar lägger vikt vid. Några områden som vi särskilt intresserar oss för är barns miljöer och deras betydelser samt övergångar inom och mellan hem och förskola eller skola. Men vi är också intresserade av andra miljöer som kan vara aktuella för barn som t.ex. BVC, sjukvård eller habilitering. Vi undersöker inte minst barns lärandemiljöer i förskolan, med särskilt fokus på specialpedagogiska möten, situationer och sammanhang. Dessutom studerar vi, språkstimulans och kommunikation, gester, tecken, alternativa språk- och kommunikationsmetoder som grundläggande funktioner för barns utveckling och lärande.

Barn kan vara i behov av stöd under längre eller kortare tid. Förståelse för och orsaker till ett ökat behov av stöd kräver såväl kvalitativa som kvantitativa granskningar, både på individ-, grupp-, organisations- samt samhällelig nivå. Förändringar i pedagogiska verksamheter för yngre barn, som exempelvis en ökning av antal barn i förskolans grupper och som uppstått främst i storstadsområdena samt en ökning av outbildad personal är väsentliga aspekter som inverkar på barns kvalitativa dagliga miljö. Tillkommer gör också att samhället förändras vilket medför ofta nya, varierade och ökade krav på barn, familjer och förskolor. Vi undersöker därför verksamheternas förutsättningar och villkor och lärarnas professionella utveckling, samt tendenser till risker för utslagnings- och marginaliseringsmekanismer när det gäller barnen.

Våra forskningsprojekt utgår från ett förebyggande synsätt som avser att såväl special-pedagogiskt som didaktiskt stärka arbetet med en inkluderande förskoleverksamhet för alla barn och för varje barn. Barns röster, engagemang och erfarenheter är teman som utvecklas i våra studier. Lärares kompetensutveckling knyts till olika former av forskningsansatser; såsom aktionsforskning och deltagarorienterad forskning, miljö- och interaktionsskattningar, interventioner samt samtals- och observationsanalyser.  Avsikten är att främja barns positiva utveckling genom lek, kommunikation och interaktion.