Skriftserier

Centrum för barnkulturforsknings skriftserie

Centrum för barnkulturforskning ger ut en skriftserie som utkommer med ett nummer varje år på ett särskilt tema. Syftet med skriftserien är att vara ett forum för forskare som sysslar med barnkultur i olika former samt att sprida forskningsresultat. Skrifterna är också en dokumentation över våra  Barnkulturella symposier  då artikelförfattarna i regel alltid är föregående symposiums föreläsare. 

Beställning

Skrift nr 49-54 beställs genom Publit, klicka här för mer information.

Tidigare skrifter säljs genom Centrum för barnkulturforsknings expedition (maila cbk@barnkultur.su.se) samt i den mån de ingår som kurslitteratur i våra egna kurser även på Akademibokhandeln Frescati.

 

Du kan läsa mer om de olika skrifterna här nedan. 

framsidan av jubileumsbulletin, skrift 55

Jubileumsbulletin – CBK 40 år (2021)

I samband med jubileet släpptes också skrift nummer 55 i Centrum för barnkulturforsknings skriftserie: Jubileumsbulletin. Där finns texter av Karin Helander, Anne Banér, Kristin Hallberg samt kortintervjuer med alumner, fler tidigare lärare och föreståndare med mera.

Bild av omslaget på skrift nummer 54

Favorit i repris. Bruk och återbruk inom barnkulturen (2021)

Nummer 54 i vår skriftserie är här! Vad händer med Pippi när hon blir app? Hur kan Tiktok skapa möten mellan generationerna? Och på vilka sätt var Lennart Hellsing en intermedial pionjär? Om detta och mycket mer kan en läsa i Favorit i repris. Bruk och återbruk inom barnkulturen som innehåller 10 texter skrivna av föreläsare från fjolårets symposium.

Djur, natur och sopretur - perspektiv på barnkulturen i antropocen

Sedan urminnes tider har djuren varit ett självklart inslag i barnkulturen och nästan lika länge har naturen stått som symbol för den goda barndomen. Men på senare år har någonting hänt. Visst förknippas djur och natur fortfarande med glädje, men också med förödelse i spåren av människans framfart – inte minst inom samtida barnkultur.

Barnnorm och kroppsform - om ideal och sexualitet i barnkulturen (2019)

Finns det egentligen något som är normalt? Om svaret är ja: innebär det att allt annat är onormalt? Om svaret är nej: innebär det att vi alla i själva verket är mer eller mindre (o)normala? Och hur reflekteras, diskuteras och problematiseras dessa frågor inom barnkulturen i samtida och historiskt perspektiv?

Barnkulturens gränsland (2018)

Var går gränsen mellan barnkultur och vuxenkultur? Vad anser vuxenvärlden vara lämpligt att berätta för barn och varför? Finns det några konstnärliga gränser inom barnkulturen vad gäller form och innehåll? Hur yttrar sig och gestaltas de geografiskt och nationellt betingade gränserna i barnkulturen, såsom i förhållandena mellan stad och landsbygd och mellan Sverige och resten av världen?

Tillbaka till framtiden - Barnkultur i dialog med vårt förflutna (2017)

2016 års symposium hade rubriken "Tillbaka till framtiden - barnkultur i dialog med vårt förflutna". Forskare från olika discipliner, universitet och högskolor samt författare, regissörer och andra kulturskapare presenterade olika perspektiv på vilka sätt dåtida, nutida och framtida barnkultur ingår i ett ständigt pågående samtal.

Ordning och reda, konsten på Freda'! Om fostran, marknad och barnkultur (2016)

Kan konst och kultur för barn bestämmas, planeras och kontrolleras i tid och rum? Vilka uttryck tar sig fostran och marknad i kultur för barn och unga? Artiklarna i denna skrift visar att dessa frågor är högst aktuella i dagens barnkulturforskning och praktik och baseras på 2015 års symposium.

Synas, höras, finnas - plats för barnkultur! (2015)

Barnkulturen syns, hörs och ges utrymme på både vedertagna och helt nya arenor. Artiklarna i denna skrift visar på angelägenhetsgraden i aktuell barnkulturforskning och praktik och baseras på 2014 års symposium.

Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen? (2014)

Kan man mäta konstnärlig kvalitet? Vilka aspekter av kvalitet är särskilt viktiga inom barnkulturen? Kan vuxna verkligen bestämma vad som är kvalitetskultur för barn? Måste konst kunna begripas? Det är några av frågeställningarna som behandlas i vår senaste skrift: Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen (red Karin Helander, 2014).

Nu vill jag prata! Barns röster i barnkulturen. Skrift från Centrum för barnkulturforskning 2013

Nu vill jag prata! Barns röster i barnkulturen (2013)

I denna skrift diskuteras olika aspekter på hur barns röster gör sig hörda och hur vuxenvärlden lyssnar, hanterar och tolkar barns utsagor. I vilken utsträckning är barn t.ex. delaktiga i radio, TV och på teaterscenen? Lyssnar vuxenvärlden på barn och hur tolkas barnens utsagor?

"Huvud, axlar knä och tå" - Om barn, kultur och kropp (2012)

Skrift nr 45 är vår senaste skrift och innehåller 13 artiklar av akademiker och konstnärer som spänner från sociokulturella perspektiv på barns rörelse till problematiseringar av normalitet i relation till barns utveckling samt etiska möten i barns fysiska lekar.

Kulturarvingarna, typ! Vad ska barnen ärva och varför? (2011)

Kulturarvingarna, typ! Vad ska barnen ärva och varför? (2011) Denna skrift behandlar frågor som: Vilket kulturarv ska vi förmedla? Vilka redskap ger vi våra barn så att de kan förhålla sig till kulturarvet? Hur ser våra myndigheters förmedling av kulturarv ut?

Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv (2010)

Barn idag lever upp i familjekonstellationer som kan se mycket olika ut. Denna skrift ger perspektiv på hur olika familje- och institutionsmönster formar och påverkar barns, ungas och vuxnas liv idag.

Allt blir en vara – barn, kultur och konsumtion (2009)

Den kommersiella marknaden vänder sig i allt högre grad till barn som konsumenter. Hur förhåller sig marknaden och barn till varandra och hur resonerar barn kring frågor om konsumtion och pengar. Detta är några av de många frågor som berörs i denna skrift.

Utsikter och insikter – barns kulturella liv (2008)

Denna skrift består av fem magisteruppsatser vilka författarna fått bearbeta till en mer hanterlig artikelform. Med dessa artiklar hoppas vi förmedla både utsikter från och insikter i barns kulturella liv.

Barn(s)kultur – nytta eller nöje? (2008)

Ska kultur vara nytta eller nöje? Varför är konst bra för barn? Ska barn läsa litteratur för att det är roligt eller för att det är lärorikt? Teater för de minsta – är babydrama möjligt? I denna skrift belyses dagens syn på dessa frågor ur olika perspektiv.

Barns lek – makt och möjlighet? (2007)

I ett längre historiskt perspektiv har inte barns lek stått i fokus för forskningen. Idag är det annorlunda – denna skrift är ett spännande belägg för det!

Barnkultur i skilda världar (2006)

Vad är ett spädbarn? Är den västerländska normen för spädbarns utveckling universellt giltig eller kulturellt specifik? Och hur formas barns bilder i dialog med såväl lokal som global kultur?

Barns rätt till kultur (2005)

1989 antog FN Konventionen om barns rättig­heter, ratificerad av Sverige 1990. Med utgångspunkt från konventionen diskuterar och analyserar forskare och praktiker i denna skrift hur konventionen kan tolkas ur olika perspektiv och hur den kan omsättas i praktiken i det vardagliga arbetet

Barns smak – om barn och estetik (2004)

Barns smak, hur ser den ut och vad vet vi om den? De som bestämmer måste väl veta något om barns smak? Eller?

Barns fritid – Fri tid? (2003)

Titeln med sitt frågetecken är medvetet vald för att antyda problematiken i denna skrift. Är barns fritid verkligen fri tid?

Idol – image – identitet (2002)

Att ha en egen personlighet, en identitet, är livsavgörande. Att hitta sin personlighet, om man nu kan säga att det finns en sådan, är en livslång process som påverkas från många olika håll.

20 sekel – 20 barn (2001)

I anslutning till milleniumskiftet föreslogs att årets symposium, och skrift nr 33, skulle belysa barn under 20 sekel.

Barn – Teater – Drama (2000)

Centrum för barnkulturforskning ägnade 1999 års symposium åt ämnet Barn-Teater-Drama. Vad ryms då under denna rubrik? Först och främst; det handlar om teater och drama både för barn - det professionella kulturlivets produkter - och barns eget skapande. Vi vidgade dessutom barnbegreppet lite uppåt och symposiet berörde också ungdomar och teater.

Voices from far away (1995)

Current trends in International Children's Literature research

Vad är meningen med bilden? (1994)

En studie av hur förskolebarn kopierar föreställande och icke föreställande figurer.

Kontakt

cbk@barnkultur.su.se

Beställning av CBKs skrifter                                                                                            

De senaste skrifterna beställs genom Publit, klicka här för mer information.

För beställning av skrifter från 2015 och tidigare: vänligen maila oss på cbk@barnkultur.su.se

De skrifter som ingår som kurslitteratur i våra egna kurser även på Akademibokhandeln Frescati.