Forskning fritidshem

Forskargruppen består av Annika Flick, fil mag, Patrik Hansen Lindholm, MA,  Anneli Hippinen Ahlgren, doktorand, Linnéa Holmberg, fil dr, Rickard Jonsson, professor, Eva Kane, fil dr, Anna Klerfelt, docent och Anna-Lena Ljusberg, fil dr.

Fritidshem. Foto:Eva Dalin, Stockholms universitet.
Fritidshem, lek med kapplastavar. Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet.

Seminariet riktar sig mot fritidshemmets praktiker som forskningsområde och kunskapsfält. Fritidshemspedagogik är idag ett växande forskningsområde där centrala delar av fritidshemmets innehåll studeras med utgångspunkt i barn- och omvärldsperspektiv.

Inom området bedrivs praktiknära forskning om barns och ungas institutionella fritid, omsorg och meningsskapande. Vi intresserar oss för barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv. Inom området finns intresse för att utveckla fritidshemspedagogikens teoretiska grunder och att nyskapa metoder för att beforska fritidshemmets kärna. De senaste årens förändringar av verksamhetens villkor, de omfattande nedskärningarna, förändringar av skollag och läroplaner, samt en ny lärarutbildning till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem har genomgripande förändrat både uppdrag och profession vilket medfört ett behov av att förstå konsekvenserna av dessa processer.

Forskningsfrågorna spänner över följande områden:

Teorier och metoder för att beforska fritidshemmets praktiker

Barnperspektiv och barns perspektiv

Begreppsutveckling

Barns meningsskapande

Omsorg

Barns fritid och välbefinnande

Bildning

Barns lek

Styrning Barns estetik
Identitetsskapande

Samverkan

Integration

Profession

Inkludering

Rektorers ledning

Didaktik och undervisning i fritidshemmet Internationella jämförelser

Seminarium

Inom forskningsområdet drivs en seminarieserie där inbjudna föreläsare bidrar till att skapa en dialog kring fritidshemsforskning. I seminarieserien ingår även arbetsseminarier där texter från gruppens egna medlemmar granskas.

Konferenser

Forskarna höll 2019 en konferens riktad mot Extended Education, där syftet var att presentera, diskutera och föra samman olika forskningsperspektiv och teorier riktat mot praktiker inom Extended Education, och att utforska olika koncept, idéer och paradigm som omger dem. Gå gärna in på konferensens hemsida.

Nätverk

Forskarna har ett nära samarbete med andra lärosäten, både nationellt och internationellt, och deltar i flera nätverk, exempelvis:

  • WERA-IRN (World Education Research Association – International Research Network)
  • NERA/NFPF grupp 17/ leisuretime pedagogy
  • Nätverket för adjunkter och lektorer vid lärosäten i Sverige som utbildar grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
  • Nätverket för barndomsforskning
  • Nätverket för skolsociala frågor

Tidskrifter

Inom området granskas samt och publiceras regelbundet artiklar i ett antal vetenskapliga tidskrifter, och forskare deltar i redaktionen för International Journal for Research on Extended Education och i Advisory Board för Journal of Playwork Practice.

Uppdrag och undervisning

Forskningsområdet ansvarar för och undervisar på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Forskarna deltar aktivt i olika remissförfaranden, som rådgivare i utredningar och har externa uppdrag som exempelvis föreläsningar i lokala, nationella och internationella sammanhang.