Postdoktor Eleonor Bredlöv Eknor; FUFF, BUV

Eleonor Bredlöv Eknor är sedan augusti 2020 postdoktor på FUFF. Hon har en forskningsinriktad samhällsvetarutbildning och disputerade för två år sedan på Linköpings universitet i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande. 

Du har forskat om skönhetsutbildningar och dess studenter, kan du berätta om det och något om vad din forskning kom fram till?
- I min avhandling tittade jag på utbildning inom skönhetsbranschen och främst då spa- och hudterapeututbildning. En av de artiklar jag skrev då handlade om hur de blir till genom emotionellt arbete. Emotionellt arbete är ett sociologiskt begrepp som handlar om hur man hanterar sina egna känslor och känslouttryck i sin yrkesroll, men också hur man hanterar känslor hos människor man möter i sin yrkesroll. 

- Den som är inom det yrket måste skapa sig själv som professionell på vissa sätt, till exempel genom mer erkända, vetenskapliga kunskaper. Studenterna framhöll väldigt tydligt att de även studerar ”riktiga” ämnen som kemi och anatomi. Det handlar också om hur man ska vara, vad man ska kunna och då kommer omvårdnaden in, men det pratade de inte så mycket om som yrkeskunskaper. Det här med legitimitet, status och kön gör att vissa kunskaper kommer i skymundan. Det är därför det är viktigt att forska på det här och lyfta upp det. Saker som man kan och har lärt sig, men som inte erkänns på samma sätt eller har samma status. De emotionella färdigheterna, de är ju helt avgörande för att kunna arbeta och bli framgångsrik och göra ett bra jobb. Att man ser emotionellt arbete som något medfött, särskilt hos kvinnor, när det i själva verket är en stor del av lärandet till ett yrke. Det jag tar med mig från min tidigare forskning är hur kön påverkar ett yrkes status och legitimitet. Förskollärarprofessionen är väldigt kvinnodominerad precis som skönhetsbranschen, det har en stor betydelse om man tittar på identitet och yrkeskunskap och hur man måste arbeta med sin professionalitet. 

Vad är din ingång och vilket fokus till VFU och vilka frågeställningar, metoder och teorier har du? 

- Genom att göra observationer och titta på just emotionellt arbete i min avhandling så hittade jag nya saker som jag inte hade hittat när jag gjorde intervjuer eller läst om i tidigare forskning. Jag tyckte att det var ett bra grepp att använda på förskollärarutbildningen också. Inom förskoleforskningen har man tittat mycket på det relationella och omsorg, men just emotionella aspekter har det inte fokuserats lika mycket på. När det gäller VFU och handledarskap så har man undersökt detta mestadels genom intervjuer. Jag vill titta på VFU och studera det som händer i stunden genom observationer och applicera det greppet på förskollärarutbildningen. Mycket av det som händer i stunden är så otroligt komplexa processer. Som förskollärare har man ju en idé om vad man vill och varför, men man vet inte alltid vad resultatet blir, vad det är som händer i stunden egentligen.

- Det är svårt att titta på känslor, och det är ju omöjligt att veta hur någon känner, så därför vill jag titta på normer kring känslor och professionalitet. Vad är det för emotionell arbetare som skapas via VFU? Att studera processen kring hur man blir en professionell förskollärare, när det gäller just det emotionella arbetet.

- VFU:n är en otroligt viktig del i utbildningen, i lärandet och för att kunna reflektera kring vad som händer på förskolan och vad det är för profession egentligen. Där lär man sig också att förstå hur man ska hantera känslor till exempel, det är ju ofta svårt att veta på förhand. Det är ett professionellt sätt att möta barn, det är ju inte som att sitta barnvakt. Att hantera en barngrupp det är ju något helt annat. 

- En annan sak som är intressant att studera är vad det är för emotionellt arbete man måste utföra som student. I förlängningen blir ju det också intressant, för att förstå hur man jobbar med de här frågorna. De som inte lyckas med att vara student, som misslyckas under VFU:n, vad har de misslyckats med? De som inte klarar att uppfylla målen – är det kopplat till emotionellt arbete? Det är intressant att studera den ”tysta kunskapen” kring att bli professionell och ”att föra sig”. Att kunna hantera sina egna känslor och känslouttryck. Och att hantera ett barns eller en förälders känslor och känslouttryck. 

Hur tänker du kring att arbeta med observationer som metod?
- En sak som är viktig är att jag genom forskning kan fundera över hur VFU:n som utbildningsarrangemang iscensätter en lärandeprocess när det gäller emotionellt arbete. Genom att undersöka vad som händer på studenternas VFU – inte bara studentens process utan allt som händer runtomkring. Hur normer kring korrekta känslor framträder. Studenten får en tydligare föreställning om en förskollärares professionalitet och de socialiseras in i någonting. 

- Det är utmanande att göra observationer. Är man ny på en plats förklarar folk mer vad de gör och varför, de formulerar sig kanske som de inte skulle ha gjort annars. Det får man ta i beaktning i forskningen. De formulerar ändå någon slags norm eller hur de vill att det ska vara. Jag hoppas att hitta fram till en representation av den framgångsrika förskolläraren och hur den skapas genom olika processer och hur de processerna ser ut. Att undersöka vad det är som händer. Hur-frågan är central - hur går det här till? 

Hur blev du intresserad av just de här ämnena?
- Jag har varit inne mycket på genus- och klassfrågor. Jag disputerade i pedagogik och lärandeprocesser, och ville ta genus och makt i beaktande när jag tittade på lärandeprocesser. Jag vill kunna titta på vad som helst och så ska det perspektivet finnas med.


- Det här är en annan kontext för mig med mina forskningsområden, men det känns helt rätt. Det är roligt att det finns så mycket gedigen forskning och att det ändå finns en lucka som jag kan fylla där jag kan bidra med min forskning. För trots att VFU:n är en stor och viktig del av lärarutbildningarna, så finns det inte så mycket forskning om det. 


Förutom sin forskning som postdoktor undervisar Eleonor Bredlöv Eknor till tjugo procent med handledning och examinering av kandidatuppsatser.
Läs mer om Eleonor Bredlöv Eknors forskningsprojekt: Emotionella och relationella aspekter av förskollärarstudenters lärandeprocesser under VFU.