Josefin Forsberg Koel, doktorand, BUV

Jag är förskollärare i grunden och har en magisterexamen i förskoledidaktik. Sociala relationer, barns rättigheter och plats i samhället och i förskolan är ämnen som har engagerat mig länge. Numera doktorerar jag i förskoledidaktik, och min forskning handlar om barns integritet i förskolan.

Det finns inget entydigt sätt att förstå integritet på. Begreppet har en positiv värdeladdning och florerar i diverse sammanhang. Vi läser det i lagtexter, i pop-up fönster på våra datorer och vi hör det diskuteras i media. På senare år har integritet också blivit ett aktuellt ämne i förskolesammanhang. I förskolans uppdrag ingår både att lära barn integritet och att respektera barns integritet.

Eftersom integritet betyder olika saker för olika personer och i olika kontexter, tänker jag att det behövs forskning som belyser vad integritet kan innebära för barn i förskolan. Detta undersöker jag kvalitativt genom etnografiskt fältarbete där jag studerar hur och när barn själva ger uttryck för integritet i förskolans vardag. Genom detta vill jag försöka förstå integritet ur barns perspektiv.

Med min avhandling vill jag generera kunskap som kan vara av värde för förskole- och integritetsforskningen. Ambitionen är också att bidra till att utveckla ett integritetsmedvetet arbete i förskolan med utgångspunkt i barns perspektiv.

Mer om Josefin Forsberg Koel