Doktorander i Förskoledidaktik

Presentation av doktorander och licentiander

Josefin Forsberg Koel, doktorand, BUV

Josefin Forsberg Koel

Jag är doktorand i förskoledidaktik och intresserad av fenomenet integritet i förskolan. Integritet relaterar till diverse frågor, och kan betyda olika saker i olika sammanhang. Jag är nyfiken på vad integritet kan innebära för just barn i en förskolekontext. I mitt avhandlingsprojekt har jag en tanke om att undersöka hur barns integritet aktualiseras i sociala interaktioner i förskolevardagen, och hur detta kan förstås ur barns perspektiv.

Magdalena Hulth, doktorand, BUV.

Magdalena Hulth

Jag har alltid intresserat mig för barns rättigheter och villkor med särskild betoning på genus och sexualitetsfrågor. Det har följt mig genom mitt yrkesliv, från arbetet som förskollärare, som projektledare på stiftelse Friends, till arbete på tjejjour och som adjunkt på förskollärarutbildningen. I min avhandling ska jag undersöka diskurser om barns sexualitet och rättigheter i en förskolekontext.

Maria Hylberg, doktorand, BUV.

Maria Hylberg

Mitt avhandlingsarbete berör berättandepraktiker i förskolan, det vill säga hur, var och på vilket sätt berättande kommer till uttryck i den förskoledidaktiska kontexten. Som förskollärare var jag väldigt fascinerad av barns ständiga berättande och hur detta kunde uttryckas på många olika sätt, exempelvis i lek, skapande verksamhet eller i konversationer med kompisar.

John Kaneko, doktorand, BUV.

John Kaneko

Som leg.psykolog och skolpsykolog har jag alltid intresserat mig för kognitiva perspektiv på lärande och att främja välmående och förebygga svårigheter. Dessa intressen har lett mig in på att ämnet nyfikenhet, vilket jag ser som en viktig positiv salutogen faktor för välmående och lärande.

Sara Ohlin, doktorand, BUV

Sara Ohlin

Jag är utbildad förskollärare och har en master i förskoledidaktik. Barns villkor, aktörskap och välmående i förskolan är områden som ligger mig varmt om hjärtat. Mitt avhandlingsarbete grundar sig i frågan om vad arbetsmiljö i förskolan skulle kunna vara ur ett barnperspektiv.

Jessica Samsioe, doktorand, BUV

Jessica Samsioe

Jag är utbildad förskollärare och har en masterexamen i förskoledidaktik. Pedagogiska miljöer och hur dessa på olika sätt bidrar till barns utveckling och lärande, såväl som pedagogers praktik har varit ett intresse för mig under fler år.Sedan hösten 2021 är jag doktorand i förskoledidaktik och min forskning handlar om förskolans hall.

Disputationer
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare, Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare, Avdelningen för förskoledidaktik

Arniika Kuusisto

Föreståndare, Centrum för barnkulturforskning

Malena Janson

Studierektor forskarutbildning
Anna Westberg Broström

Forskningshandläggare
My Bodell