Ylva_Novosel_Fotograf_Niklas_Björling.jpg
Ylva Novosel. Foto: NIklas Björling, Stockholms universitet.

Dokotorand: Ylva Novosel

Avhandlingen är en monografi med titeln: Transspråkandets villkor i förskolan

.
Studien syftar till att med konstruktivistiskt grundad teori undersöka hur förskolebarns transspråkande på en supermångfaldig förskola praktiseras och villkoras.

Studien har en etnografisk ansats och är utförd på en förskola där merparten av barnen (ca 90 av 100) är flerspråkiga och där så många som 35 olika nationer är representerade bland familjerna på förskolan.

Sju barn mellan 1-5 år valdes ut för observation. Empirin har samlats in genom fältanteckningar och videofilmning och har därefter analyserats med konstruktivistisk grundad teori, genom kodning i olika steg utifrån KGT (Charmaz 2014).

Transspråkandet villkoras bl.a. genom pedagogernas inställning och den omgivande miljön. För ett relativt outforskat fält, de yngsta barnens transspråkande, kan konstruktivistiskt grundad teori utgöra en användbar analysmetod.

PUBLIKATIONER

 

Dahlberg, Gunilla & Novosel, Ylva (2021). Translanguaging – an expanded notion involving affect and vitality. International Critical Childhood Policy Studies Journal.

Novosel, Ylva (2018). Flerspråkighet som resurs i förskoleklassen. Skolverket