Ingår som delprojekt inom: Förskolan som bild- och blickapparat: seendepraktiker och visuell kunskapsproduktion i små barns vardagsliv

Ansvarig: Anne-Li Lindgren

Avhandling: Filmetnografi om film i förskolan: barns och vuxnas perspektiv

Doktorand: Maria Olsson

Barn studeras dels då de filmar sin omvärld och andra barn och vuxna och dels då de betraktar och samtalar om sina filmer tillsammans med förskollärare. Syftet är att bidra med en förståelse för barns multisensoriska förbindelse med sociala relationer, maktposititioner, material, kamerans kropp och mänskliga kroppar, rörelse och tid. Perception och minne är centrala begrepp som kommer att användas för att bidra med kunskap om hur barn tolkar och förstår sin multisensoriska filmpraktik i förskolan.

Maria Olsson. Photo: Niklas Björling.
Maria Olsson. Photo: Niklas Björling.

In English: Film ethnography about film practices in preschool: children’s and teacher’s perspectives