Lena_Aronsson.png

Lena Aronsson. Foto: Niklas Björling, Stockolms universitet

Doktorandprojekt

Doktorand: Lena Aronsson

Huvudhandledare: Hillevi Lenz Taguchi
Handledare: Annika Andersson, PhD i kognitiv neurovetenskap och lektor i svenska som andraspråk, Linnéuniversitetet

Ämne: Förskoledidaktik, inriktning förskolan och utbildningsneurologi /Early Childhood Education

Beskrivning

Projektet tar sin utgångspunkt i frågan vad mötet mellan kunskap från det neurovetenskapliga forskningsfältet och förskolans teorier om barns lärande och didaktiska lärandepraktiker kan producera. Frågan riktas mot hur ett sådant möte kan konstitueras, på vilket sätt och under vilka omständigheter, men har också en prövande inställning till om det alls är möjligt och, om inte, vilka hindren skulle kunna vara. Fokus är det som i förskolans läroplan beskrivs som uppdraget kring barns språkliga och kommunikativa utveckling, tätt sammantvinnat med lärande och identitetsskapande. I detta projekt beskrivs det som förskolans literacypraktiker, för att inrymma både aspekter av individuell utveckling och lärande, sociala och kollektiva samspel och förmågor som är relaterade till olika kontexter och diskurser. Det vill säga, förskoledidaktisk teori och metod utifrån ett vidgat språkbegrepp, och neurovetenskaplig teori och metod i forskning som gäller yngre barns utveckling av språk, tänkande, kropp.

Avhandlingen avser att producera kunskap kring mötet mellan olika kunskapsteorier i förskolans praktik, men också kring möjligheter och begränsningar i det interdisciplinära mötet mellan neurovetenskap och utbildning. Studiens empiri utgörs dels av material från en nio månader lång fältstudie i tre förskolor under hösten 2015 och våren 2016 och dels från kartläggningar av det forskningsfält som syftar till att sammanföra neurovetenskap och utbildning. Studien syftar således till att studera och produktivt utforska möten mellan olika epistemologier och praktiker och tar sin utgångspunkt i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Teoretiskt och metodologiskt drivs alltså projektet av frågor kring hur olika kunskapsteorier producerar olika sätt att se på barns lärande och därmed olika didaktiska praktiker.

Forskarutbildningen påbörjades 2014 och avhandlingen beräknas vara färdig 2019.
 

In English: Neuroscience and preschool - possible encounters in theory and practice