Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin.
Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin.

Ansvarig: Susanne Kjällander, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och Staffan Selander, Institutionen för pedagogik och didaktik

Finansierat av: EU genom Uppsala kommun
Pågår: Avslutat. 2010-2013

Bakgrund

Följeforskningsprojektet ”Gnistan - entreprenöriellt lärande” pågår under åren 2010-2013.
Forskningen avser följa ett EU-projekt som ägs av Uppsala Kommun och erbjuder pedagoger och skolledare kompetensutveckling inom det entreprenöriella lärandet. Det syftar till att ge deltagarna ett kunskaps- och kompetenslyft inom entreprenöriellt lärande samt utveckla mötesplatser och plattformar för skolutveckling med fokus på det entreprenöriella lärandet. Forskningen finansieras av EU genom Uppsala Kommun. Susanne Kjällander, BUV och Staffan Selander, PED/DID är projekledare.

Syfte

Syftet med forskningen är att bl.a. skapa en grund för framtida fortsatt, systematiskt utvecklingsarbete. Fokus riktas mot:

  • förskolebarnens och elevernas kompetensutveckling och lärande
  • förskollärarnas och lärarnas planerings- och uppföljningsarbete
  •  förskolechefernas och rektorernas pedagogiska ledarskap och organisatoriska satsningar.

Metod

Forskningen använder kvantitativa såväl som kvalitativa forskningsmetoder. Den kvantitativa delen består av studier av enkäter som skickas ut till alla berörda i Uppsala. Den kvalitativa delen består av observationer samt ljud,- bild- och filmupptagningar av olika pedagogiska situationer såsom klassrumsarbete, lek, exkursioner och fokusgruppssamtal.

Resultatredovisning, etik och sekretess

Studiens resultat kommer att publiceras i flera rapporter och vetenskapliga artiklar samt redovisas på kurser, seminarier och konferenser. All resultatredovisning sker i textform eller med hjälp av avidentifierade bilder. Projektet genomförs helt i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Forskningsrapport

Kjällander, S. & Selander, S. Gnistan – entreprenörskap i utbildning (2194 Kb) .