Forskningsprojektets huvudsakliga mål är att identifiera faktorer som kan bidra till en hållbar integration av yrkeserfarna migranter i deras tidigare yrken i Sverige. Med yrkeserfarna migranter avses personer som har yrkeskunskaper som de erövrat i sina ursprungsländer. Vårt syfte är att undersöka yrkeserfarna migranters tillträde till och deltagande i praktikgemenskaperna på deras arbetsplatser.

Forskningsfrågorna är:

  1. Vilka vägar tog de yrkeserfarna migranterna för att återinträda i sina ursprungliga yrken?
  2. Vilka faktorer bidrar till en lyckad integration av yrkeserfarna migranter i praktikgemenskaperna utifrån arbetsgivares och migranters perspektiv?
  3. Hur kan yrkespraktiker underlätta migranters erövrande av de nödvändiga socio-kulturella förmågor som behövs för en hållbar inkludering i sina yrken?
  4. Vilka genusskillnader kan identifieras i migranters vägar för att återinträda i yrket och i yrkespraktiker inom olika yrkesområden?

Det teoretiska perspektivet har sina rötter i det socio-kulturella perspektivet med antagandet att vi medierar världen genom språk, artefakter och praktiker. Yrkeskunskaper betraktas i det socio-kulturella situerade perspektivet som inbäddade i praktikgemenskaper. Forskningsdesignen är en jämförande fallstudie. De huvudsakliga datainsamlingsmetoderna är intervjuer med migranter och arbetsgivare samt observationer på arbetsplatserna. Studien fokuserar specifikt på tre olika yrkesområden: vård och omsorg, byggsektorn och livsmedelssektorn. Projektet kommer genom empiriska studier av olika arbetsplatspraktiker att ge ett värdefullt tillskott genom utökade kunskaper om migranters integration på arbetsplatser. Särskilt fokuseras den komplexitet som utmärker integration och vägar till yrkeslivet för yrkeserfarna migranter. Studiens resultat kommer att kunna användas av beslutsfattare, arbetsgivare och yrkesutövare som är involverade i att utforma och utvärdera system och utbildningsprogram för yrkeserfarna migranter.

In English

This research project focuses on mechanisms that can contribute to a sustainable integration of skilled migrants in their vocations in Sweden. By skilled migrants, we mean persons with vocational skills from their country of origins. Our aim is to examine skilled migrants’ access and participation in their communities of practice at work.

The research questions are:

  1. What kind of pathways did the skilled migrants take to reenter their vocation in Sweden?
  2. What factors characterize the successful integration of skilled migrants into the communities of practice from the perspectives of employers and migrants? 
  3. How do vocational practices facilitate migrants attaining the necessary socio-cultural skills for sustainable inclusion in their vocation?
  4. What kind of gender differences can be identified in migrants’ pathways to reenter their vocation and in vocational practices in different vocational areas?

The theoretical framework of the project stems from the socio-cultural perspective, according to which we mediate the world through language, artefacts and practices. In the socio-cultural situated perspective, vocational knowledge is considered embedded in communities of practice. The research design is a comparative case study. Main data collecting methods include interviews with migrants and employers and observations at workplaces. The study focuses specifically on three vocational areas: the health care sector, the construction sector and the food sector. The project will make a significant contribution by advancing knowledge of migrants’ integration in vocations and workplaces and providing practical insights from empirical work, specifically shedding light on the complexities affecting integration and pathways for skilled migrants.

Kontakta oss gärna för en mer utförlig beskrivning av projektet/Contact us for more information:
Professor Marianne Teräs, projektledare, marianne.teras@edu.su.se
Docent Ali Osman, ali.osman@edu.su.se 
Universitetslektor Eva Eliasson, eva.eliasson@edu.su.se