Projektet handlar om Sfx som står för svenska för yrkesutbildade och baseras på ett samarbete och en överenskommelse mellan samtliga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsorganisation Storsthlm och Länsstyrelsen I Stockholm. Sfx innebär intensiva svenskstudier i kombination med olika insatser som förmedlar hur yrkesområdet fungerar i Sverige. Målgrupp är nyanlända med akademisk eller praktisk utbildning alternativt yrkeserfarenhet.

Målet med projektet är att undersöka om och hur utbildningsformen Sfx främjar nyanländas integration i det svenska samhället och arbetslivet genom att tillvarata deltagarnas kompetenser.
Forskningsprojektet syfte är att tillhandahålla ett kunskapsunderlag, som kan leda till Sfx vidareutveckling, med hjälp av fyra delstudier:

Delstudie 1 – Regional samverkan för kompetens och integration
Delstudien ska belysa vad som fungerar och vad som kan förbättras.

Delstudie 2 - Utbildningsformen Sfx
Delstudien ska undersöka hur olika Sfx-utbildningar bidrar till en snabbare etablering för individen på arbetsmarknaden.

Delstudie 3 - Nyanlända utifrån ett arbetsgivarperspektiv
Delstudien ska ge en djupare förståelse för arbetslivets attityder och erfarenheter av att anställa nyanlända personer.

Delstudie 4 - Deltagarperspektivet
Delstudien är en uppföljningsstudie och ska undersöka tidigare Sfx-deltagares övergång från utbildning till arbetslivet.