Forskargruppen SOUL fokuserar skolors och förskolors styrning, ledning, organisering och ledarskap och medverkar till att bygga kunskap om dessa fenomen i såväl nationella som internationella sammanhang. I internationella sammanhang brukar forskningsfältet benämnas Educational leadership, management and administration. Vårt fokus på skolor och inte endast på skolan indikerar en känslighet för empirisk variation som riskerar att negligeras om man vanemässigt förutsätter enhetlighet i skolans ledning och organisering. Skolors styrning, organisering och ledning kan förstås som komplexa fenomen som förändras över tid och som varierar inom och mellan nationer, men också inom och mellan skolor och skolformer som har samma huvudmän eller som finns inom samma koncern.

Forskningen om skolors organisering och ledning förenar forskarna i SOUL, men vi fokuserar detta ”objekt” på lite olika sätt. En del har huvudsakligen ett teoretiskt forskningsintresse, andra lägger tonvikten vid studier av policy och reformer medan andra inom gruppen har ett primärt praktiknära forskningsintresse riktat mot hur skolors organisering och ledning sker eller görs, eller kan ske och göras. Forskarna i gruppen ger på olika sätt uttryck för en gemensam hållning – vikten av att navigera mellan vanliga eller för givet tagna föreställningar om skolors ledning och organisering, empiriska realiteter och avvikande exempel samt behovet av att tänka nytt och generera ny kunskap.

Ett grundläggande forskningsintresse inom SOUL har att göra med skolledarskapets och det pedagogiska ledarskapets villkor, kännetecken och mångfald av praktiker. Här fokuseras särskilt hur skolors styrning, organisering och ledning beror av såväl globalt inflytande, nationell reglering som lokala förutsättningar, samt hur ledarskap kan förstås som kollektiva och organisatoriska snarare än som individuella fenomen.

Gruppens huvudsakliga forskningsinriktningar är:

  • Skolledarskap i politik och samhälle: lokalt, nationellt, globalt.
  • Förändring, utveckling och förbättringsarbete i skolor och skolsystem
  • Ledarskapets villkor, kännetecken och aktörer: teori och praktik.
  • Jämställdhet och inkludering som skolledares angelägenhet.
  • Skolledares lärande, utbildning och handledning
  • Skolledning, arbetsmiljö och hälsa.

Forskare

Niclas Rönnström, universitetslektor, docent (kontaktperson)
Marianne Döös, professor​ emerita
Eva Amundsdotter, universitetslektor, fil. dr
Jonas Gustafsson, universitetslektor, fil. dr
Pär Larsson, universitetslektor, fil. dr 
Anita Nordzell, universitetslektor, fil. dr
Martin Rogberg, ek. dr, ansvarig för nationell FOU-stöd SBS
Johanna Ringarp, universitetslektor, fil. dr
Pia Skott, universitetslektor, docent
Ylva Ståhle, universitetslektor, fil. dr
Henric Stenmark, vik. universitetslektor
Annica Källebo, doktorand

Masterstuderande och aspiranter till forskarutbildning

Mark Garrett, aspirant till forskarutbildning
Rebecca Gonzalez, fd. masterstuderande, aspirant till forskarutbildning
Bo Klum Ekdahl, masterstuderande
Sara Utku. masterstuderande
Anna Swärd, masterstuderande
Susanne Tistad, masterstuderande