Vetenskaplig ledare: Karin Gunnarsson.

Projektbeskrivning: Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur sex- och samlevnadsundervisning samskapas sett ur en sociomateriell teoriram. Med sociomateriell teori blir det möjligt att sätta fokus på språk och diskurser men även innefatta materialiteter, kroppar och känslor. Projektet har en praktiknära ansats som bygger på att deltagande lärare och forskare tillsammans utforskar sex- och samlevnadsundervisning i olika skolämnen och ämnesövergripande. Ambitionen med projektet är att bidra med kunskap om hur sex och samlevnad konstrueras som kunskapsområde och undervisning. I förlängningen kan detta kunskapstillskott stärka och utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och därigenom de kunskaper och förmågor som unga människor tillägnar sig kring detta.

Anslag: 5 918 511 kr