Forskargruppen intresserar sig för vuxnas lärande i såväl organiserade former som t.ex. gymnasieutbildning, vuxenutbildning, högre utbildning och folkbildning som i människors vardagsliv och arbetsliv. Vidare fokuseras villkoren för deltagande och övergångar mellan olika utbildningsformer, utbildning och arbetsliv samt arbetsliv och fritid. I forskargruppens verksamhet ingår studier av vuxna i alla åldrar såväl unga vuxna som äldre.

I dagens samhälle ställs allt högre krav på att människor lär nytt och utvecklar kompetenser för ett föränderligt arbetsliv. Samtidigt ställs krav på att människor formar ett aktivt medborgarskap för att bidra till utveckling av det civila samhället. Studier av tillträde, deltagande och genomströmning i formella utbildningssammanhang är viktiga för att undersöka sociala villkor för vuxnas lärande, men även lärande till en profession, professionalisering och utveckling av professionell expertis.

Frågor om vuxnas lärande, vad som lärs och hur samt dess villkor studeras på individ-, organisatorisk och samhällelig nivå utifrån olika teoretiska perspektiv och med olika forskningsmetoder (följ länken som finns vid varje forskares namn här nedan för att se vad vi arbetar med).

Forskarna i gruppen har tillsammans en gedigen erfarenhet av forskning om:

  • vuxnas lärande, identitetsformering, karriärutveckling och övergångar, 
  • studieframgång, anställningsbarhet, studieavbrott och genomströmning,
  • traditionella och icke-traditionella deltagare/studenter och deras sociala bakgrund och uppväxtmiljöer,
  • organisationer, professioner samt nationell och internationell utbildningspolicy samt
  • social klass och migration. 

Gruppen arbetar aktivt med forskningsansökningar till såväl nationella som internationella finansiärer. Flera har långvarig erfarenhet av forskning på EU nivå.

Forskarna ingår i forskarnätverk nationellt och internationellt bland annat i ESREA (the European Society for Research on the Education of Adults), EERA (European Educational Research Association), Nordic Research Network on transitions, career and guidance, Forskarnätverket Karriärutveckling och vägledning (KAV).

Forskargruppen har ett seminarium – ”Adult Education Seminar” där intressant forskning inom området diskuteras. Seminariet tar emot gästforskare från olika delar av världen som arbetar med relevant forskning inom området. Seminariet är också ett forum för att diskutera masterstudenters, doktoranders och seniora forskares texter. Adult Education Seminar organisieras en gång per månad och har engelska som arbetsspråk.

Forskargruppen medverkar även i "Utbildningssociologiska och utbildningspolitiska seminariet” samt ”Seminariet om Migration, lärande och utbildning" som samlar forskare från flera av institutionens forskargrupper. Det första seminariet har ett intresse för utbildningssociologi med fokus på sociala gruppers användning av skola och utbildningssystemet i stort, hur studieframgång uppstår och värderas, hur strategier och övergångar till och från eller inom systemet utvecklas samt hur synen på meritokrati förändras.

Det finns även ett professionsintresse; hur professioner utvecklas och förändras över tid. Seminariet är huvudsakligen på svenska men engelska kan förekomma. Det andra har fokus på pedagogiska frågor som uppstår i samband med migration. Detta seminarium använder engelska som arbetsspråk.

Forskare

Camilla Thunborg, professor (kontaktperson)
Malgorzata Malec Rawinski, universitetslektor, docent
Agnieszka Bron, professor 
Carina Carlhed Ydhag, universitetslektor, docent
Staffan Nilsson​, universitetslektor, docent
Anna Nørholm Lundin, universitetslektor, fil. dr
Ali Osman, universitetslektor, docent

Doktorander

Morteza Eslahchi
Dagmar Hedman
Fariba Majlesi
Verena Meister
Annica Källebo 
Wei Lu Larsson
Blanka Ráhel Rósa 
Mattias Stjernqvist
Katarzyna Twaróg    
Dragana Vujanic Eriksson