Forskargruppen har två fokus: dels det pedagogiska arbete som syftar till att vägleda unga och vuxna i frågor om utbildning, yrke och karriärval, dels individers och gruppers förhållningssätt till dessa frågor. Därmed studeras såväl utbildningspolitisk policyutveckling, institutionella praktiker samt individers och gruppers handlande (inte minst i relation till strukturerande villkor knutna till social positioner och identiteter, som klass, kön, etnicitet och funktionsnedsättning). Forskningen inom området har en stor aktualitet i ett utbildningssystem och ett arbetsliv som är alltmer fragmentiserat, föränderligt och transnationellt; valet av utbildning och yrke har blivit en alltmer komplex och krävande uppgift, individen avkrävs väljande långt innan inträde i arbetslivet, och trygga karriärer grundade i (livs)långa anställningar är inte länge en självklarhet.

På Institutionen för pedagogik och didaktik bedrivs forskning kring följande teman: coachningens och vägledningens pedagogik; dialogicitet och makt i vägledande samtal; karriärvägledning och politisk styrning; vithet, kön och karriärutveckling i högre utbildning; rättvisa, erkännande och skillnadsskapande i vägledning, samt vägledning och funktionshinder. Forskargruppens verksamhet och frågeställningar är i flera väsentliga avseenden relaterad till vägledarprofessionens kunskapsområde, och även till utbildningarna på Studie- och yrkesvägledarprogrammet och Mastersprogrammet Karriärutveckling och vägledning. Gruppens medlemmar är även verksamma som lärare på mångfaldsprogrammet, lärarprogrammet samt kurser i pedagogik.

Forskare

Fredrik Hertzberg, universitetslektor, docent (kontaktperson)
Anki Bengtsson, universitetslektor, fil. dr
Carina Carlhed, universitetslektor, docent
Christer Langström, adjunkt
Åsa Sundelin, universitetslektor, fil. dr
Elisabet Söderberg, universitetslektor, fil. dr
Lisa M Tönus, adjunkt, vik
Stefan Lund, professor
Staffan Nilsson, docent
Brendan Munhall, doktorand
Rida Nasir, doktorand