Forskargruppen har två fokus: dels det pedagogiska arbete som syftar till att vägleda unga och vuxna i frågor om utbildning, yrke och karriärval, dels individers och gruppers förhållningssätt till dessa frågor. Därmed studeras såväl utbildningspolitisk policyutveckling, institutionella praktiker samt individers och gruppers handlande (inte minst i relation till strukturerande villkor knutna till social positioner och identiteter, som klass, kön, etnicitet och funktionsnedsättning). Forskningen inom området har en stor aktualitet i ett utbildningssystem och ett arbetsliv som är alltmer fragmentiserat, föränderligt och transnationellt; valet av utbildning och yrke har blivit en alltmer komplex och krävande uppgift, individen avkrävs väljande långt innan inträde i arbetslivet, och trygga karriärer grundade i (livs)långa anställningar är inte länge en självklarhet.

På Institutionen för pedagogik och didaktik bedrivs forskning kring följande teman: coachningens och vägledningens pedagogik; dialogicitet och makt i vägledande samtal; karriärvägledning och politisk styrning; vithet, kön och karriärutveckling i högre utbildning; rättvisa, erkännande och skillnadsskapande i vägledning, samt vägledning och funktionshinder. Forskargruppens verksamhet och frågeställningar är i flera väsentliga avseenden relaterad till vägledarprofessionens kunskapsområde, och även till utbildningarna på Studie- och yrkesvägledarprogrammet och Mastersprogrammet Karriärutveckling och vägledning. Gruppens medlemmar är även verksamma som lärare på mångfaldsprogrammet, lärarprogrammet samt kurser i pedagogik.

Forskare

Fredrik Hertzberg, universitetslektor, docent (kontaktperson)
Anki Bengtsson, universitetslektor, fil. dr
Petra Roll Bennett, universitetslektor, fil. dr
Carina Carlhed, universitetslektor, docent
Ann Kjellberg, professor emerita
Christer Langström, adjunkt
Paula Mählck, universitetslektor, fil. dr
Åsa Sundelin, universitetslektor, fil. dr
Elisabet Söderberg, universitetslektor, fil. dr
Lisa M Tönus, adjunkt, vik