Högre utbildning, folkbildning, vuxenutbildning & informella lärarenor

Vuxna deltar i olika läraktiviteter inom formella utbildnings¬situa¬tioner arrangerade av till exempel Komvux (Ali Osman) och högre utbildning (Agnieszka Bron, Carina Carlhed Ydhag & Camilla Thunborg), i icke-formella sammanhang som i studieförbund och på folkhögskolor (Folkbildning) (Agnieszka Bron) samt informellt på arbetsplatser och fritiden (Camilla Thunborg). Det finns en uppsjö av pedagogiska och didaktiska inriktningar och praktiker som används på dessa olika arenor. Vår kunskap om vuxnas lärande i dessa olika sammanhang, dess kunskapsmässiga grund och teoretiska utgångspunkter är begränsad och behöver ständigt utvecklas. Flertalet av oss ägnar oss åt vuxnas lärande i någon eller flera av dessa utbildningssammanhang.

Utbildningspolicyer

Detta tema behandlar studier om hur olika utbildningspolicyer påverkar villkoren för olika utbildningspraktiker till exempel utifrån vad som uppfattas som önskvärt och inte. Olika policyer skapar ofta paradoxer i förhållande till olika utbildningspraktiker. Inom gruppen görs kritiska analyser av policydokument, inte bara lagtexter utan också regeringsrapporter eller andra former av dokument. Det finns också utbildningspolicyer på olika nivåer som påverkar utbildningssystemet. Forskargruppen har till exempel kritiskt analyserat (1) hur policyer för migration hänger samman med policyer för vuxenutbildning (2) svenska och europeiska policyer för jämlikhet och anställningsbarhet i högre utbildning och dess paradoxala relation (Agnieszka Bron & Camilla Thunborg)
(3) strävandet att skapa jämförbara mätningar av genomströmning och studieavbrott i Europeisk utbildningspolicy och dess konsekvenser för hur vetenskaplig kunskap produceras (Carina Carlhed Ydhag).

Migration, vuxenutbildning & social inkludering

Ökad migration ger upphov till flera utmaningar för vuxenutbildning. Hur sker bildningsprocesser för nyanlända? Med bildning avses den process genom vilken en migrant skaffar sig det kulturella och sociala kapital som gör att den framgångsrikt kan hantera sin nya livssituation i sitt nya land. Hur mobiliseras resurser i det nya samhället för att forma människors livskarriärer? Hur begränsar och vidgar vuxenutbildningen för migranter deras möjligheter i samhället? Hur formas aktiviteter som främjar inkludering av migranter på svensk arbetsmarknad. Hur bidrar kompensatoriska utbildningsåtgärder som till exempel ”snabba spåret” och ”korta vägen” till att främja övergången till svensk arbetsmarknad. Hur valideras utländsk utbildning? Detta är frågor som är av intresse för denna forskargrupp.

Social inkludering i olika sammanhang som till exempel vuxenutbildning, högre utbildning, arbetsmarknad eller civilsamhället är ett huvudintresse för gruppen. Ett tema är hur institutionella och organisatoriska strategier för social inkludering och exkludering formas på svensk arbetsmarknad. Här avses både strategier för att attrahera sökanden med migrantbakgrund eller strategier som leder till diskriminering (Ali Osman).

Vuxnas lärande och identitetsformningsprocesser

Vuxna lär i många sammanhang och på många sätt. De har olika livserfarenheter, erfarenheter av utbildning och arbete, är i olika ålder, har olika socioekonomisk status, kulturell bakgrund, personliga motiv, kunskaper och förmågor. Vuxnas lärande generellt och i många olika praktiker behöver kontinuerligt utforskas och utvecklas. Samtliga forskare inom gruppen har ett intresse för vuxnas lärande på olika sätt och i olika sammanhang.

I fler forskningsprojekt har vi haft ett särskilt intresse för hur människor formar och förändrar sina identiteter genom sitt deltagande i olika livssfärer som också inbegriper hur de formar lärandeidentiteter. I olika projekt har vi fokuserat på olika människor med olika social och etnisk bakgrund, olika åldersgrupper och olika livssammanhang som utbildning, arbete och fritid. Detta ämne innefattar också ofta ett intresse för biografisk forskning (Agnieszka Bron & Camilla Thunborg). Vi har projekt som belyser såväl unga vuxna som medelålders och äldre.

Unga vuxna

I ett nyligen startat projekt (“Spatial pockets of inequalities”) är vi intresserade av unga vuxna i förorts- och glesbygdsområden och hur de formar sina utbildnings- och livskarriärer. Vi försöker utforska hur fickor av (o-) jämlikhet i utbildnings- och livskarriärer formas i gränslandet mellan unga vuxnas egna biografier (dvs. deras bakgrund och livserfarenheter) de geografiska områden som de bor och lever i samt deras deltagande i olika aktiviteter såväl fysiskt som virtuellt. Detta projekt finns goda möjligheter att anknyta till. Anknyt gärna till projektets syfte eller till någon del av projektet som du finner särskilt intressant (Agnieszka Bron, Ali Osman & Camilla Thunborg).

Medelålders och äldre

Malgosia Malec Rawinski har ett särskilt intresse för medelålders och äldre människors lärande i olika praktiker och sammanhang. Forskningen fokuserar på hur medelålders, äldre och åldrande, problem och behov hos medelålders och äldre, hur man lär som äldre eller lär sig att bli äldre, utbildning för äldre och hur äldre ser på sin egen biografiska historia. Det finns två forskningsprojekt inom detta tema: ”Old Guys say Yes to Community” och ”U3A- Learning- Creating- Supporting (Malgosia Malex Rawinski).

Professionalisering

Inom forskargruppen intresserar vi oss också för hur yrkesgrupper och professioner formas liksom för hur människor formar sina karriärer och hur individer lär sig professionella identiteter i relation till såväl utbildning som arbete.

Professionella fält

Det finns ett intresse för studier av professioner, vad som utgör professionell kunskap och strävan efter legitim expertis. Vissa projekt har fokuserat på hur professionalisering av vissa professioner inom medicin har växt fram historiskt. Detta intresse inkluderar studier av yrkesgruppers strävan för att få formell legitimitet med legala rättigheter att utföra arbetet, men också olika gruppers strategier för att utestänga andra grupper som vill konkurrera om arbetsuppgifter på samma arenor. Vi har också studerat hur expertis formas genom såväl kamp som allianser mellan olika professioner och deras föreningar inom ett socialt fält, med andra ord ett system av expertis som överbryggar professioner och organisationer (Carina Carlhed Ydhag).

Formandet av yrkesidentiteter och professionella identiteter i utbildning och arbetsliv

Inom forskargruppen finns ett intresse för hur yrkesidentiteter och andra professionella identiteter formas under utbildning och inom olika typer av organisationer i dagens arbetsliv. Här har till exempel olika yrkesgrupper inom hälso – och sjukvården liksom HR-specialister (Camilla Thunborg).

Vuxnas lärande i övergångar mellan olika livsfaser och livssfärer

Inom forskargruppen vuxnas lärande finns ett starkt intresse för att förstå människors övergångar mellan olika former av utbildning och arbete. Tre teman belyser: studenters övergångar från skola till högre utbildning, studenters lärande under utbytesstudier och vuxnas övergångar mellan utbildning och arbetsliv och tillbaka igen.

Studenters övergångar från skola till högre utbildning

Detta tema innefattar studier om studenters framgång i gymnasieskolan och deras övergångar till högre utbildning. I forskargruppen finns ett pågående projekt ” Following footprints of resilient youth: successful educational trajectories and transition into higher education” som du gärna får anknyta till i din forskningsplan. I detta projekt intresserar vi oss för att kartlägga studenters sociala nätverk. Vi fokuserar på studenter från utsatta områden och genom intervjuer försöker förstå hur de mobiliserar de sociala, kulturella och materiella resurser som de har för att få en framgångsrik utbildningskarriär. Du kan i din ansökan utgå från samma typ av syfte men utveckla en egen undersökningsuppläggning och andra metoder som kan vara relevanta (Ali Osman & Carina Carlhed Ydhag).

Ett annat slutfört projekt (RANLHE) fokuserar på icke-traditionella studenter (dvs. studenter från underrepresentera-de grupper i högre studier) och deras erfarenheter. Vi hade ett särskilt intresse av vad som får icke-traditionella studenter att påbörja, hoppa av eller gå igenom sina studier i högre utbildning. Vi utgick från en biografisk ansats och intervjuade studenter under sitt första, andra och tredje år i högre utbildning.

Vuxnas övergångar mellan utbildning och arbetsliv och tillbaka igen

Ett exempel på övergångar som vuxna möter under sitt liv är från utbildning till arbetslivet, men också övergången från arbetslivet tillbaka till utbildning. Då vi lever längre och förändras över tid innebär detta att vi flyttar oss mellan utbildning och arbetsliv på ett annat sätt än tidigare. I ett nyligen avslutat forskningsprojekt (EMPLOY), har vi studerat icke-traditionella studenter (dvs. studenter från grupper som är underrepresenterade i högre studier) och deras övergång från högre utbildning till arbetslivet i sex olika europeiska länder (Agnieszka Bron & Camilla Thunborg).