Dessa frågor avser vi närmare studera inom projektet EMPLOY som är ett tre-årigt forsknings- och ut­veck­­lings­projekt som genomförs i samarbete mellan sex länder i Europa (England, Irland, Polen, Portugal, Spanien och Sverige). Projektet syftar till att förbättra an­­ställ­nings­­­bar­heten för icke-traditionella studenter i hög­re utbildning och är finansierat av EU’s pro­gram Eras­mus +. Det svenska teamet består av Professor Agnieszka Bron och Docent Camilla Thun­borg, som ock­så är en av samordnarna för Program­met Personal, arbete och organisation (PAO), Institu­tio­nen för pe­­da­gogik och didaktik, Stock­­holms universitet.

Projektet har ett vetenskapligt och ett praktiskt syfte. Vetenskapligt avses att fördjupa kunskap och för­­ståel­­­se för studen­ters lärande i övergången mellan högre utbildning och arbete och de strate­gier som de ut­veck­lar för att hantera denna övergång samt för arbets­mark­na­dens krav och behov av kom­­­petens och hur de hanterar dessa krav. Praktiskt avses att utifrån denna kunskap förbättra anställnings­­barheten för icke-traditionella stu­den­­ter i högre utbildning.

Projektet fokuserar på icke-traditionella studenter dvs. studen­ter från underrepresen­tera­de grupper rela­terat till social och etnisk bakgrund, ålder och kön samt förekomst av olika funk­tions­­ned­sätt­ningar. Vi har ock­så ett särskilt intresse för programmet: Perso­nal, arbete och organisation, med såväl akade­­miska krav som krav från arbets­marknaden. Vi ser också den professionella kunskap som finns inom HR-området som särskilt viktig för projektet.

Projektet leds och genomförs av Agnieszka Bron och Camilla Thunborg

EMPLOY - Enhancing the Employability of Non-Traditional Students in Higher Education (project site).