Forskargruppen VETYL arbetar med många nationella och internationella forskningsnätverk med ett flertal olika forskningsfrågor. På det samhälleliga planet kan det exempelvis handla om utbildningssystem – med fokus på både historisk och framtida utveckling. På institutionsnivå handlar våra frågor till exempel om hur yrkesutbildningen har varit och är organiserad och utformad i olika sammanhang. På klassrumsnivå ägnas uppmärksamhet åt analys och design av processer för undervisning, lärande och bedömning i en mängd olika miljöer.

Yrkesutbildning täcker ett brett utbud av innehåll, olika yrkesområden och olika kunskapstraditioner. Forskargruppen VETYL vid Stockholms universitet ser samverkan mellan forskare från olika områden som en förutsättning för kunskapsutveckling inom yrkesutbildningsområdet.

Centrala forskningsintressen inom detta område kännetecknas av ömsesidigt beroende och intersektionalitet, vilket kräver tvärvetenskapligt arbete. Frågor om harmonisering av utbildning, transparens och rörlighet inom den europeiska politiska arenan finns också i fokus för vår forskning; detta ofta i relation till ekonomisk tillväxt och övergripande social välfärd.

VET-forskning fokuserar på frågor om vilka generella och specifika kompetenser som eftersträvas inom och för olika yrkesområden, hur och i vilka sammanhang man lär sig dessa är exempel på frågor av yrkesdidaktiskt intresse. Samtidigt som det finns önskemål om ökad samverkan mellan skola och arbetsliv finns det också motsättningar i förhållande till var yrkesutbildning bör förläggas, i skolan eller i arbetslivet. Likaså är frågor om vad som främjar yrkeslärande och enkulturering i yrkeskulturer, hur yrkeslärare och elever uppfattar sina yrkesämnen samt hur yrkeskunskap och kompetens utvecklas, bedöms och betygssätts i olika miljöer aktuella. 

Från en svensk horisont förväntas forskningsfältet bidra såväl till en forskningsbaserad yrkeslärarutbildning som till utvecklingen av yrkesutbildning för ungdomar och vuxna oavsett om utbildningen genomförs i skolmiljö eller arbetslivet. 

Läs en längre presentation här:  Presentation Research Group VETYL pdf (604 Kb)

 

Forskare

Lázaro Moreno Herrera, professor, vetenskaplig ledare (kontaktperson)
Marianne Teräs, professor, vetenskaplig koordinator (kontaktperson)
Petros Gougoulakis, universitetslektor, docent
Katarina Lagercrantz All, universitetslektor, fil. dr
Åsa Broberg, universitetslektor, fil. dr 
Eva Eliasson, universitetslektor, fil. d
Janne Kontio, universitetslektor, fil. dr
Rebecca Ye, universitetslektor, fil. dr
Mikael Persson, universitetslektor, fil. dr
Ruhi Tyson, vik. universitetslektor, fil. dr
Jan Pettersson, adjunkt

Doktorander

Sofia Antera

Post doktoral forskare  

Manos Pavlakis, fil.dr http://pavlakis.gr/

Alumni

Gunilla Berg Christofersson, lic
Maria Chrstidis, fil. dr
Camilla Gåfvels, fil. dr
Eva Klope, lic
Pia Lindström, lic
Enni Paul, fil. dr
Maria Terning, fil. dr