Forskargrupper

Foto: Mostphotos

Didaktik som kommunikation

We study learning as a social practice within formally as well as informally organized institutions. We do theoretical and empirical studies of teaching and learning as communicative practices where knowledge and knowing take shape.

Platon och Artistoteles

Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning

Forskargruppen Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning bidrar till kunskap om människor i förändring genom kritiska studier av teoretiska och filosofiska perspektiv på utbildning och lärande.

Studenter på läktare i en aula.

Högskolepedagogik / Higher Education Learning Practices (HELP)

Den högskolepedagogiska forskningen vid Institutionen för pedagogik och didaktik inkluderar både teoretiska och empiriska studier av studenters och lärares lärande och lärares undervisning, samt studier av organisatoriska villkor för och processer inom högre utbildning. Centrala frågor som berörs i forskningen handlar om studenters lärprocesser i olika utbildningskontexter, men också om villkor för högskolepedagogisk utveckling, med särskild betoning på relationen mellan pedagogiskt ledarskap, organisation av undervisningsinsatser och dess implikationer för studenters lärande i högre utbildning.

Internationell och jämförande pedagogisk forskning - ICER

Forskargruppen fokuserar på samspelet mellan teori, policy och pedagogik i globala utbildningsfrågor i ett internationellt och jämförande perspektiv. Denna forskningsansats vilar på en historiskt etablerad tradition inom fältet och innefattar empiriska undersökningar av mellan-nationella, lokala och institutionella dimensioner av utveckling, planering, reformer, utbud och utvärdering av utbildning.

Karriärutveckling och vägledning

Karriärutveckling och vägledning är internationellt forskningsområde, Career Development and Guidance, vars kunskapsobjekt är unga och vuxnas lärande i relation till studie- och yrkesval, och deras karriärutveckling och mobilitet.

Tre personer läser en text

Organisationspedagogik

Forskargruppen organisationspedagogik är ett av de ledande områdena i svensk pedagogisk forskning med inriktning mot arbete och arbetsliv. Organisationspedagogiken anknyter internationellt till områdena workplace learning, organizational learning och learning organization.

Flykting Syrien

Pedagogik och hälsa

I forskningsmiljön Pedagogik och hälsa fokuseras studier av lärande, kunskapsutveckling, meningsskapande och påverkan, samt dessa processers förutsättningar inom fälten vård och omsorg, hälsa och folkhälsa.

Pedagogisk och didaktisk forskning om medborgarkompetenser (ERiCC)

Forskargruppen Pedagogisk och didaktisk forskning om medborgarkompetenser (ERiCC) intresserar sig för centrala kompetenser i en pluralistisk demokrati. De studeras i termer av kunskaper, färdigheter och attityder i samband med att individer reflekterar och handlar i olika praktiker och situationer. ERiCCs forskningsfokus omfattar både policydokument och undervisnings- och lärandepraktiker inom såväl formell som informell utbildning.

Skolors organisering, utveckling och ledning

Forskargruppen fokuserar skolors och förskolors styrning, ledning, organisering och ledarskap och medverkar till att bygga kunskap om dessa fenomen i såväl nationella som internationella sammanhang. I internationella sammanhang brukar forskningsfältet benämnas Educational leadership, management and administration.

Utbildningshistoria och utbildningssociologi

Forskargruppen bärs upp av ett gemensamt intresse för skola, utbildning och samhällsförändringar. Flera av oss har en tydlig utbildningshistorisk profil, andra har ett uttalat utbildningssociologiskt perspektiv. Den pågående forskningen diskuterar historiska och aktuella processer och projekten berör teman som internationalism, sociala hierarkier och kunskap. Bland undervisningsuppdragen kan nämnas att gruppen ansvarar för studiegången Skola, utbildning och samhällsförändringar i Masterprogrammet i pedagogik.

Vuxnas lärande

Forskargruppen intresserar sig huvudsakligen för vuxnas lärande i såväl organiserade former som t.ex. gymnasieutbildning, vuxenutbildning, högre utbildning och folkbildning som i människors vardagsliv och arbetsliv. Vidare fokuseras villkoren för deltagande och övergångar mellan olika utbildningsformer, utbildning och arbetsliv samt arbetsliv och fritid. I forskargruppens verksamhet ingår studier av vuxna i alla åldrar såväl unga vuxna som äldre.

Yrkeskunnande och lärande

Vocational education and training (VET) - som på svenska blir Yrkeskunnande och lärande (YL) - är ett väletablerat internationellt forskningsområde som idag uppmärksammas på flera plan i relation till frågor om yrkeskunnande, kvalifikationer och kompetenser.