Organisationer som granskar andra organisationer tillskrivs en alltmer framträdande roll i dagens samhälle – deras syfte är att bidra till ökad transparens i organisationer som vi antar att vi inte riktigt kan lita på.

För granskande organisationer är det centralt att visa ett oberoende gentemot de verksamheter som granskas, men givet den allmänt spridda uppfattningen om att det inte går att lita på organisationer, kan en misstro uppstå även mot granskare. Även dessa kan prioritera egenintressen. Det blir därmed avgörande för en granskare att övertyga relevanta intressenter om sitt oberoende. Den övergripande forskningsfrågan som ställs är därför: Hur organiseras för oberoende i olika granskningssammanhang och hur kan likheter och skillnader i sådan organisering förklaras? Forskningen utgår från observationen att för att en granskare ska kunna uppvisa oberoende, gör sig granskaren beroende av andra organisationer som intygar om granskarens oberoende. Det finns med andra ord en paradox, där en granskares oberoende inte kan uppnås om inte granskaren samtidigt gör sig beroende av en eller flera andra organisationer. Detta innebär också att oberoendet kräver mycket organisation mellan organisationer.

Forskningen genomförs genom två, nära kopplade forskningsprojekt som utförs tillsammans av Kristina Tamm Hallström (projektledare), Ingrid Gustafsson och Nils Brunsson. Det (o)möjliga oberoendet – ackreditering som granskningspraktik finansieras av Handelsbankens forskningsstiftelser (2017–2019) och här ligger fokus på ackreditering som en statligt organiserad verksamhet gemensam för EU-länderna, vilken jämförs med det marknadsbaserade sättet att organisera ackreditering i USA där statlig uppbackning saknas. Organiserade försök att samordna och skapa en enhetlig ackreditering internationellt studeras också. I projektet ingår även Cecilia Fredriksson, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, vars avhandlingsprojekt fokuserar på den EU-organiserade ackrediteringen och den roll som meta-organisationen EA spelar för organiseringen av oberoende.

Vem vaktar väktaren? Att organisera oberoende i granskningssamhället finansieras av Vetenskapsrådet (2018–2020) och tar ett bredare grepp om organisering av granskningsverksamhet både internationellt och historiskt, där statens roll liksom professionella intressen särskilt analyseras med jämförelser mellan certifiering, ackreditering och finansiell revision. Syftet med forskningen är att utveckla en typologi över organisationsprinciper för skapandet av oberoende och därmed bidra till den sociologiskt orienterade forskningen om granskningssamhället och den organisationsteoretiska inriktningen om organisation mellan organisationer.