I anställningsordningen vid universitetet  (och andra universitet) ställs krav på att den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Då pedagogiskt sakkunniga ska läsa och bedöma kvaliteten i den pedagogiska skickligheten behövs olika typer av underlag. Detta innebär att det inte räcker med en kvantitativ sammanställning till exempel av undervisningstimmar.

Underlagen kan vara olika typer av intyg från till exempel studierektorer, ledningspersonal, högskolepedagogiska kurser, kursvärderingar, kollegial respons, arbetsmaterial du tagit fram, läromedel, siffror på studentgenomströmning, dokumenterad utveckling inom ämnesdidaktik, handledning på olika nivåer, utbildningsadministration, laborationer, nätbaserade kurser, olika typer av lärobjekt, bilder, ljudfiler, korta videoinspelningar, deltagande i nätverk som främjar studenters lärande, pedagogiska priser samt pedagogiska rapporter eller presentationer vid en pedagogisk konferens.

Reflektera över tid och samla ditt material i en digital meritportfölj

Att dokumentera och reflektera kvalitativt över sin pedagogiska grundsyn och undervisning sker över tid och inte något som skrivs fram någon enda gång. Olika digitala lösningar är här till stor hjälp. Ett bra sätt är att samla all dokumentation i en egen digital meritportfölj eller ett digitalt portföljarkiv. Ur den väljs senare relevant material som underlag vid till exempel tjänsteansökan, befordran, utvecklingssamtal, lönerevision, ansökning om anslag, stipendier, egen utveckling, redovisning av pedagogisk skicklighet.

Pedagogiska reflektioner över din undervisning

Skriv fram reflektioner över den egna undervisningen i relation till högskolepedagogisk forskning och teorier om lärande. Här kan du tänka på samma sätt som när du arbetar med din vetenskapliga skicklighet. Vilka metoder användes? Varför valde du just dem och hur blev resultatet? Dra slutsatser och analysera samt tänk kring framtida förändring.

Hjälp att komma igång 

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) har tagit fram en webbresurs för universitets lärare. Webbresursens skapare är Annika Käck, fil.dr i Informationssamhälle och som arbetat många år som universitetspedagogisk utvecklare vid CeUL. Den finns på både engelska och svenska.

Ytterligare en hjälp i skrivandet är boken "Pedagogisk portfölj - för karriär och utveckling" av Katarina Winka och Åsa Ryegård, universitetspedagogiska utvecklare från Umeå universitet.

Resurser på nätet. Sök på webben med hjälp av orden ”Pedagogisk meritportfölj” eller ”Teaching portfolio” så finns många olika texter och publikationer från svenska och internationellla universitet.

Om du har frågor och funderingar om pedagogisk meritportfölj är du välkommen att kontakta Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare.