Bedömningslitteracitet, eller assessment literacy, utgör en av lärarrollens viktiga kompetenser och har bland annat definierats som kunskap om och förståelse för de principer som ligger till grund för god bedömningspraktik. Till det hör ett professionellt språk som inbegriper begrepp som exempelvis reliabilitet, validitet, likvärdighet, rättvisa, kvalitet och relevans liksom att kunna tala om vad som ska bedömas, på vilket sätt och av vilken anledning, samt vad olika val får för konsekvenser.

Vem är workshoppen för?

Workshoppen vänder sig till universitetslärare vid Stockholms universitet. Kursansvariga, examinatorer och forskare som vill utveckla och sätta ord på sin bedömningslitteracitet.

Om workshoppen

Under workshopen introduceras du till bedömningsteori och centrala begrepp. Syftet är att stärka lärarprofessionen med dels medvetenhet och dels ett språk för att tala om bedömning. Bedömningsteori inkluderar teorier om bedömningars kvalitet i relation till bland annat validitet/giltighet, liksom olika syften med bedömning och bedömning inom olika ämnestraditioner. Med utgångspunkt i teorin får du sedan möjlighet att och tillämpa en modell på den bedömningsverksamhet som du själv eller ni på er kurs/ program ägnar er åt för att på så sätt få syn på möjliga utvecklingsområden.

Under workshoppen får du

  • Sammanfattning av assessment literacy och en kort genomgång av bedömningsteori i form av centrala begrepp.
  • Presentation av en ”assessment literacy-modell” som du får tillämpa på någon kurs/något ämne du har erfarenhet av att undervisa/bedöma.
  • Diskutera och reflektera över hur din tillämpning av ”assessment literacy-modellen” ser ut i form av uppgiftskonstruktion, alignment med kursmål samt uppföljning/återkoppling i formativ bedömning.
  • Resonera kring relevans, eventuella andra bedömningsalternativ, vägar framåt och förutsättningar som påverkar, exempelvis erfarenheter av distansundervisning eller studenters olika bakgrund.

 

Tid 13 september 2022 kl 13—16
Plats

Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. Rum 1511, Plan 5

Språk Svenska
Workshopledare 

Helena Reierstam, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Förberedelser  

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 4. Examinator

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att anta ett professionellt förhållningssätt till examination och utvärdering.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Anmälan till workshop Bedömningslitteracitet—mot en professionell bedömardiskurs