Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

Målgrupp: Universitetslärare

Vid Stockholms universitet har vi en unik innehållslig kompetens på områden som berör hållbar utveckling. Av naturliga skäl har frågorna ofta också en ämnesövergripande karaktär och det är inte bara undervisningens innehåll utan också formerna för den som bidrar till att utveckla studenternas lärande på området. Hur kan vi möta det för att på bästa sätt nå fram till och hjälpa våra studenter att göra kloka överväganden?

Workshoppen synliggör hur olika ämnen och discipliner kan samverka för att utveckla undervisningen i förhållande till det kanske mest angelägna vi har att förhålla oss till i våra utbildningar, kunskaper och strategier för en hållbar framtid.

Vi arbetar med konkreta övningar som du kan ta med till din egen undervisning. Övningarna fungerar här också som underlag för att reflektera och diskutera kring hur formerna för undervisningen kan utvecklas.

 

Tid 30 november 2021 kl 9—12
Plats

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare

Iann Lundegård Docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Cecilia Caiman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

 

Referenslitteratur

Anges senare

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 1. Ämnesexpert och guide

Du får i workshoppen möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i att omsätta ämneskunskaper i undervisningspraktik.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmäl dig nu till workshoppen "Undervisa för en hållbar utveckling"