Vem är kursen för?

Du undervisar i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne vid Stockholms universitet och vill nu fördjupa dig i en högskolepedagogisk fråga med relevans för undervisning i just din specifika disciplin. Förkunskaper motsvarande de högskolepedagogiska kurserna UL1 och UL2 är meriterande vid urvalet av kursdeltagare.

Om kursen

Kursen innebär att du utför ett fördjupande utvecklingsprojekt med stöd av en handledare från CeUL. Du kan också redan ha ett material som du behöver stöd i att utveckla och bearbeta, som till exempel arbetet som du genomförde under UL2-kursen. Kursprojektet kan bedrivas enskilt, men ett projekt tillsammans med två eller fler kollegor från samma institution är en fördel.

Kursen bidrar till att din undervisning tydligare blir forskningsbaserad utifrån ämnesdidaktiska kunskaper. Den bidrar också till din professionella utveckling inom området akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning), då resultaten från kursdeltagarnas studier delas med andra kollegor vid en avslutande minikonferens.

Omfattning/arbetsinsats

Kursen omfattar cirka fem veckors heltidsstudier, motsvarande 7,5 hp högskolepedagogisk kompetensutveckling. Kursen består av en gemensam seminarieserie om fem kursträffar, eget projektarbete samt handledning. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Kursen ges en gång per år.

Syfte och lärandemål

Utbildningens syfte är att bidra till en professionell utveckling inom området akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning). Efter att ha genomgått kursen förväntas deltagaren kunna:

  • Identifiera en högskolepedagogisk problemställning inom sitt ämnesområde med stöd i relevant litteratur
  • Formulera syfte och frågeställningar för en fördjupande studie med relevans för den egna undervisningspraktiken
  • Välja och utvärdera forsknings- och analysverktyg i relation till studiens syfte med beaktande av forskningsetiska principer

Innehåll och upplägg

I kursen ingår att genomföra en fördjupande studie inom undervisning och lärande med relevans för din profession som lärare på universitetsnivå. Studien ska bygga på tidigare gjord forskning och innefattar planering, genomförande och rapportering. Ämne väljs i samråd med handledaren. Kursen inleds med en obligatorisk heldag. Därefter delas deltagarna in i grupper med en handledare. De träffas sedan regelbundet en gång i månaden under vårterminen. Under hösten ges fyra seminarier, varav den sista utgörs av en minikonferens där kursdeltagarnas arbeten ventileras.

Schema vår/höst 2022

Dag

Tid

Lokal

16 feb kl. 10 – 15 Träff på Campus, *IPD, plan 5 rum 2527
16 mar kl. 13 – 16 **Online
30 mar kl. 13 – 16 **Online
14 sep kl. 10 – 15 **Online
9 nov kl. 10 – 15 **Online
14 dec kl. 10 – 15 Träff på Campus, *IPD, plan 5 rum 2511
Lokal / Hitta till

* Campusträff, IPD: Institutionen för pedagogik och didaktik. Frescativägen 45

**E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

Obs! Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset.

Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Kurslitteratur Anges senare
Kursledare Elias Schwieler, Centrum för universitetslärarutbildning

 

Intyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmäl dig här till kursen Universitetslärarutbildning 3 (UL 3) Humaniora och samhällsvetenskap 2022