Många offentliga åtgärder som införs för att motverka klimatförändringar och miljöförstöring kommer att ha distributiva och därmed politiska effekter. Ekonomiska styrinstrument såsom koldioxidskatter och avgifter tenderar att vara regressiva, då de utgör en större andel av låginkomsthushållens köpkraft. Utan en omfördelande social agenda kan länder hamna i en ond spiral av gröna policyåtgärder, ökad ojämlikhet, och en urholkning av politiskt förtroende. För att undvika sådana skadliga effekter behövs det mer forskning kring samverkan mellan olika politikområden, och de konsekvenser politiken genererar på ett mer övergripande plan.

Syftet med PANDORA-projektet är att analysera samverkan mellan klimat- och socialpolitiken, med fokus på dess distributiva och politiska effekter. Projektet bidrar till forskningen på flera områden. Vi kommer att utveckla en ny metod för att mäta de distributiva effekterna av koldioxidskatter och avgifter i länder med olika typer av socialpolitiska system. Genom att använda en kombination av policydata och opinionsundersökningar kommer vi också precisera de politiska konsekvenserna av miljöpolitiken i olika socialpolitiska kontexter. Slutligen kommer projektet att generera ny kunskap om hur länder kan utveckla en miljöpolitik som är socialt hållbar.

Kontakt: Andreas Duit