Projektets webbplats: prio2030.com

Om projektet

Agenda 2030 syftar till att uppnå de 15 globala målen genom globala partnerskap (Mål 17) och inkluderande samhällen (Mål 16), vilka båda är processmål med fokus på mekanismer för genomförande. Samhällsvetenskaplig miljöforskning visar på att hur privat-offentliga partnerskap och institutionella mekanismer för inkludering och representation genomförs i praktiken har avgörande betydelse för måluppfyllelse. En framgångsrik implementering av Agenda 2030 beror därför på effektiva och legitima partnerskap samt representativa, ansvarsutkrävande och transparenta mekanismer för deltagande av samhällets aktörer inom de sektorer som de globala målen täcker.

Syftet med projektet är att undersöka hur dessa två processmål appliceras, och samverkar med ett urval av substansmål, hur de uppfattas och tolkas av olika samhällsaktörer, och hur detta i sin tur påverkar genomförande, effektivitet och legitimitet av Agenda 2030 i den globala hållbarhetspolitiken.

För att göra detta undersöker och jämför vi hur partnerskap (Mål 17) och inkluderande beslutsprocesser (Mål 16) genomförs i projekt kopplade till Mål 7 (Hållbar energi), Mål 11(Hållbara städer) och Mål 13 (Bekämpa klimatförändringar). Förstudien innefattar preliminära forskningsresultat baserat på fältarbete och intervjuer under 2019 års session av FN:s högnivåpolitiska forum för hållbar utveckling. Det långsiktiga målet är att utveckla en forskningsansökan om partnerskapens effektivitet och legitimitet i genomförandet av Agenda 2030.

Kontakt: Karin Bäckstrand