Klimatanpassningen når inte sin fulla potential, särskilt inte i utvecklingsländer. Medan förhandlingarna under FN:s klimatkonvention framskrider långsamt blir behovet av anpassningsåtgärder allt tydligare. För att göra insatser för klimatanpassning mer framgångsrika har traditionella statligt styrda angreppssätt succesivt övergått till styrsätt som inkluderar både privata och offentliga aktörer. Dessa initiativ kan förstås som "transnationella". Detta interdisciplinära projekt syftar till att förklara hur dessa transnationella initiativ uppstår samt öka kunskapen om dem, deras politiska styrning och deras potential att göra klimatanpassningen mer framgångsrik. Genom policyanalys, intervjuer samt fall- och litteraturstudier kommer projektet att: 1) definiera och kartlägga transnationella initiativ genom att systematiskt granska ett urval av multi-sektoriell samhällsstyrning; 2) genom tre fallstudier förklara initiativens uppkomst samt nya aktörers ekonomiska och politiska intressen; 3) analysera de politiska följderna av initiativen samt påvisa hur dessa initiativ kan öka framtida klimatanpassningsåtgärders framgång (definierat som nytta, effektivitet, rättvisa och legitimitet). Ett tvärvetenskapligt forskarteam vid SEI och SU kommer att arbeta med ledande internationella forskare och intressenter för att analysera den transnationella klimatpolitiska styrningen, samt kommunicera resultaten till nationella och internationella beslutsfattare i klimatförändringsregimen.

Kontaktperson: Karin Bäckstrand