Hur kan klimatavtalet från Paris 2015 och dess ambitiösa målsättning att begränsa mänsklig klimatpåverkan till 1.5-2º C påverka samhällens säkerhet och utveckling på kort och medellång sikt? Hur kan Rysslands geopolitiska ställningstaganden påverkas av den snabbt växande marknaden för förnyelsebar energi och en fortsatt nedgång av priset på olja och gas? Kan demografiska förändringar, ökad miljöpåverkan och konkurrens om naturresurser i Mellanöstern och Nordafrika leda till större social instabilitet och ökad migration till Europa? Kommer förändringar i världshandeln att innebära svårbedömda risker i en framtid kantad av ökad osäkerhet i relationer mellan stater? Eller kan ökande miljö- och geopolitiska utmaningar driva på regional och internationell samverkan och skapa möjligheter för entreprenörer och företag?

Dessa och liknande frågor är avgörande för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster. Frågorna signalerar den växande osäkerheten kring geopolitiska förändringar och hur dessa kan komma att påverka den socio-ekonomiska utvecklingen och, i grunden, våra samhällen. I slutänden handlar det om hur väl de politiska systemen från global till lokal nivå står rustade för att tillsammans med nyckelintressenter uppnå det övergripande målet om en hållbar utveckling, som världssamfundet åtagit sig genom såväl Agenda 2030 som Parisavtalet.

MISTRA GEOPOLITICS syfte är att kritiskt granska och utforska samspelet mellan geopolitiska strömningar och miljö- och naturresursrelaterade förändringar. I grunden handlar det om hur våra samhällen kommer att behöva utformas och kapaciteten förstärkas för att kunna möta en ökande resursknapphet och samtidigt säkerställa en positiv utveckling och politisk stabilitet under den tidsepok som nu allt oftare kallas ”människans geologiska tidsålder” – Antropocen.

MISTRA GEOPOLITICS består av en kärngrupp med sex svenska partners: Stockholm Environment Institute, Stockholm International Peace Research Insititute och Linköpings, Stockholms, Lunds och Uppsala universitet. Karin Bäckstrand, Lisa Dellmuth, Andreas Duit och Maria-Therese Gustafsson deltar från Stockholms universitet och samarbetar i forskningen med Joakim Palme från Uppsala universitet. Stockholms universitet kommer att stå värd för en forskarskola inom programmet.