Projektets webbplats: www.climengo.eu

Ny bok av projektet

Antalet internationella klimatsamarbeten utanför FN:s klimatkonvention (UNFCCC) har ökat kraftigt vilket skapat ett institutionellt lapptäcke av överenskommelser inom den globala klimat- och energistyrning. Projektet syftar till att kartlägga institutionella synergier och konflikter mellan klimatsamarbeten, utvärdera dess påverkan på effektiviteten och legitimiteten i den globala klimat- och energistyrningen, samt ta fram ett underlag att hjälpa beslutsfattare navigera i den framväxande institutionella komplexiteten. Internationella samarbeten för att begränsa klimatförändringarna har ökat kraftigt i antal. I sin nätportal för s.k. samarbetsinitiativ (cooperative initiatives) har FN:s klimatsekretariat identifierat inte mindre än 60 samarbeten med kopplingar till klimatförändringar, utöver FN:s klimatkonvention (UNFCCC). Sverige deltar och är drivande i flera av dessa, exempelvis samarbetet mot kortlivade klimatgaser (CCAC), Clean Energy Ministerial och Friends of the Fossil Fuel Subsidy Reform. Projektet utvecklar ett analytiskt ramverk för att utvärdera legitimitet i de olika klimatsamarbeten genom att fokusera på vilka aktörer som deltar och är representerade, samt att undersöka mekanismer för ansvarighetsutkrävande och transparens. En central fråga är hur fragmenteringen – och relationen mellan multilaterala och minilaterala samarbeten – påverkar effektiviteten och legitimiteten i den globala klimat-och energipolitiken. Projektet metodologiska ansats spänner över kvantitativa och kvalitativa metoder såsom social nätverksanalys semi-strukturerade intervjuer och fallstudier.

Tre frågeställningar vägleder projektet:

1. Hur ser lapptäcket av global klimatsstyrning ut och vilka relationer och synergier kan identifieras mellan internationella samarbeten?

2. Vilka typer av samarbeten stärker alternativt försvagar UNFCCC och vilka är relativt sett mest effektiva och legitima?

3. Hur och var kan begränsade resurser för ett land med höga klimatambitioner bäst spenderas?

Projektet leds av professor Karin Bäckstrand och Dr. Jonathan Kuyper. Projektet finansieras av Energimyndigheten 2015-2018 och omfattar fem forskare från Lunds Universitet, Vriije University i Amsterdam, och Stockholm Environment Institute (SEI) i Oxford.

Kontakpersoner:

Karin Bäckstrand

Jonathan Kuyper

Naghmeh Nasiritousi


Project Participants

Harro van Asselt, Stockholm Environment Institute (SEI) Oxford

Oskar Widerberg, VU Amsterdam

Philipp Pattberg, VU Amsterdam

Jakob Skovgaard, Lunds Universitet

Fariborz Zelli, Lunds Universitet