En central idé inom både humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är att marginaliserade  grupper kan bli stärkta, eller få ökad egenmakt, om de upplever att de är en del av ett inkluderande politiskt system. Med detta som utgångspunkt undersöker vårt projekt huruvida mångfald bland förtroendevalda med avseende på kön och minoritetsbakgrund bidrar till ökat politiskt deltagande och stärkt politisk självtillit bland marginaliserade grupper i USA och Sverige.   

Kontaktperson: Kåre Vernby