Ethvert samfunnsbyggingsprosjekt har et aspekt av grensedragning, således også den moderne samiske samfunnsbyggingen. Dette prosjektet kartlegger og analyserer hvordan grensene for inklusjon i samepolitikken trekkes: hvem inkluderes i det samepolitiske samfunnet, i hvilken grad anser ulike grupper seg som inkludert og akseptert i det samiske samfunnet, og hvilke gruppers interesser og behov er det samisk politikkutforming baseres på?

Prosjektet omfatter tre deler: A) Opprettelsen av sametingenes valgmanntall innebærer en grensedragning mellom dem som har rett til å delta i samisk politikk og dem som ikke har det. Mange oppfyller dessuten alle kriterier, men melder seg likevel ikke inn. Vi kartlegger og analyserer ulike former for samiske posisjoner utenfor valgmanntallene i Norge og Sverige, samt hvordan slike tilknytningsvariasjoner diskuteres i samisk offentlighet. B) Tilknytningen til den samiske samfunnsbyggingen varierer også blant de valgmanntallsførte samene. Blant annet ser vi geografiske skjevheter i valgdeltakelse, med høyest valgdeltakelse i tradisjonelle samiske bosettingsområder. Prosjektet analyserer grader av opplevd «innenforskap» blant de manntallsførte, med spesielt fokus på skille mellom urbane og rurale samer, samer innenfor og utenfor Sápmi, og samer med varierende grad av samisk språkkompetanse. C) Politikkutforming i samiske spørsmål bygger i økende grad på statistikkproduksjon. Manglende statistiske data på individnivå innebærer en til dels vilkårlig avgrensning av hvem og hva som telles med i slik statistikk. Vi analyserer bruken av samisk statistikk i politikkutforming i de to landene, og grensedragningene dette medfører.

Projektet är ett samarbete mellan sex universitet/högskolor i Norge och Sverige och leds av forskningsprofessor Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Från InRights deltar Ulf Mörkenstam och Ragnhild Nilsson.