Kontaktuppgifter

FD i statsvetenskap 1993

 
Göran Bergström
 
 

Uppdrag

Universitetslektor i statsvetenskap vid Sthlm:s universitet 1993 - .

Studierektor vid Statsvetenskapliga institutionen Sthlm:s universitet mellan åren 2000 till 2010.

Kursföreståndare för blockämnet Samhällskunskap från 2010 – 2014.

Deltagit sedan start i utvecklingen av Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.


Nuvarande forskning

Ämnesdidaktiskt inriktat projekt mot metodologiska frågor inom samhällskunskapsdidaktik.
 

Publikationer

Bergström, Göran, 1993, Jämlikhet och kunskap. Debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975-1990, Stockholm/Stehag: Symposion Graduale. (doktorsavhandling)

Bergström, Göran, 1995, Har skolpolitikens mål förändrats? Didaktiska studier 50, Sthlm: Didaktikcentrum.

Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2000, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur.

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), 2005, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur.

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), 2012, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur.

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), 2017, Analyzing Text and Discourse. Eight Approaches for the Social Sciences,  SAGE publications.

Boréus K. & Bergström G. (red.) 2018: Textens mening och makt. Metod i  samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 4:e upplagan. Lund: Studentlitteratur.

 

Artiklar i tidskrifter

Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 1992, Ett försvar för jämlikhet i utbildningsresultat, Didactica Minma 22.

Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 1992, Den dubbla reträtten och argumenten för radikal jämlikhet i skolan, Zenit nr 116.

Bergström, Göran, 1995, Systemskifte i utbildningspolitiken, Praxis 1/1995.

Bergström, Göran, 1995, SAP om skolpeng och fristående skolor. Åsiktsförändringar eller bara en terminologisk röra? Praxis 2/1995.

Bergström, Göran, 1995, Två skolministerval, Praxis 3/1995.

Bergström, Göran, 1995, Utbildning för demokrati. Bortom kulturkrigets låsta positioner, Praxis 4/1995 (ingick också som artikel i högskoleprovet 1996).

Bergström, Göran, 1996, Bakgrunden till den nya gymnasieskolan, Praxis 1/1996.

Bergström, Göran, 1998, Var läroverkslärarna reaktionära? Om demokratisynen hos läroverkens lärare 1946 – 1952. I Pedagogisk-historisk forskning 1998, LHS Stockholm.

Bergström, Göran, 1999, Förändringar och problem i den socialdemokratiska skolpolitiken, Kritisk Utbildningstidskrift 2/1999.

Bergström, G. & Ekström L. 2015, En ofärdig bro? Om ämnesteorins roll inom samhällskunskapsdidaktiken. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education.  

Bergström, G. & Ekström, L. 2015, Att lyssna på lärarna – en metodologisk utmaning. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education.  

Bergström, G. & Ekström, L. 2016, Fokus på resultat - svenska skolledare och föreställningar om likvärdighet. Utbildning & Demokrati 2/16.

Madestam, J., Sundström, G, Bergström, G. 2018: Public or Private - Does It Matter? How School Leaders in Public and Private Schools Perceive Their Roles. Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 22 No 3.

 

Skolverksrapport

Skolverket 2003, rapport 230, Valfrihet - och dess effekter inom skolområdet (180 s.).  Projektledare: Sun Joon Hwang.

 

Kapitel i antologier

Bergström, Göran, 2003, Perspektiv på Skolreformer. I Selander, Staffan (red), Kobran, nallen och majen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Forskning i fokus nr.12, Myndigheten för skolutveckling.

Bergström, Göran & Millares Matilde, 2013/2016, Likvärdighet: Ett tredimensionellt perspektiv, i Johansson, O. & Svedberg L. /red/ 2013, Att leda mot skolans mål, Malmö: Gleerups.

Bergström, Göran, Madestam Jenny, Sundström, Göran, 2013/2016, Privat eller offentligt - spelar det någon roll? Rektorers uppfattningar om olika förvaltningspolitiska värden, i Johansson, O. & Svedberg L. /red/ 2013, Att leda mot skolans mål, Malmö: Gleerups.