Studiens syfte är att undersöka i vilken mån det finns outnyttjad potential under internationell rätt att hålla stater och andra privata aktörer ansvariga såvida de bidrar till prostitutionens skadeverkningar. Projektet består av tre delar: en uppdaterad analytisk litteraturgenomgång om bevisningen kring prostitutionens skadeverkningar, en jämförande analys av historiken och utfallet i skilda rättsliga ramverk kring prostitution i ett mindre urval länder samt en analys av potentiell internationell rätt. Givet den senaste kunskapen om prostitution och olika rättsliga ramverk är frågan i vilken mån stater eller andra parter kan hållas ansvariga för de skadeverkningar de bidrar till under internationell rätt.

Internationell rättspraxis analyseras för att utforska gränserna för en möjlig rättstrategi, däribland framförallt publicerade domar från internationella tribunaler och domstolar. Även vissa nationella domstolsbeslut analyseras. Alla domar som studeras är offentliga och finns vanligtvis publicerade på olika internationella, regionala eller nationella domstolars/tribunalers hemsidor eller i publicerade rättsfallssamlingar. Fokus är inte omständigheter i de enskilda fallen, dvs. uppgifter om enskilda, deras livssituation och eventuell brottslighet, utan på generella principer som aktualiseras i domstolarnas resonemang som de har fört fram för att vägleda rättstillämpningen. Ett sakligt förhållningssätt som undviker personfokus anläggs till den brottslighet som kan komma att beskrivas. Känsliga handlingar, t.ex. sexualbrott, beskrivs på ett relativt värderingsfritt och neutralt sätt.

Den personuppgiftsbehandling som sker under analys av brottmålsdomar, samt indirekt via referenser till rättsdokument i framtida vetenskapliga publikationer, sker enligt vedertagna normer för källhänvisningar och är nödvändig för att utföra forskningsuppgiften. Den stora majoriteten personer i prostitution lever under mycket svåra förhållanden. De utsätts ofta för dagliga övergrepp med konsekvenser jämförliga med vad tortyroffer, traumatiserade krigsveteranerna samt våldtäktsoffer och kvinnor som flytt till kvinnojourer upplever. Trots dessa omständigheter har personer som utsätts för prostitution ofta mycket svårt att lämna den. Det rättsliga stödet för dem att ta sig ur prostitution är i dagsläget mer eller mindre obefintligt i flertalet länder, trots att merparten önskar detta. Forskningsprojektet syftar till att undersöka nya vägar under internationell rätt att förhindra prostitution och hålla dem som bidrar till dess utbredning och skadeverkningar ansvariga. Projektet kan således bidra till att stärka möjligheterna för personer som utnyttjas i prostitution att lämna den samt bidra till att andra personer inte råkar ut för liknande situationer. Att forskningsuppgiften är av allmänt intresse utgör den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen (se EU:s dataskyddsförordning, Art. 6(1)(e)).

Eventuella opublicerade offentliga rättsdokument som kan komma att studeras behandlas enligt särskilda riktlinjer för datasäkerhet så att obehöriga inte kan ta del av känsliga personuppgifter. Digitalt material av det slaget sparas på en separat krypterad hårddisk, vilken förvaras i låst säkerhetsskåp som endast personer direkt utsedda av ansvarig forskare har tillgång till (jfr. EU:s dataskyddsförordning, Art. 32(1)(a) & (4)). Känsligt material i pappersformat (t.ex. utskrifter av opublicerade domar) förvaras i låsta skåp. För det fall sådant material behandlas och bearbetas digitalt ska detta ske på en dator utan anslutning till internet.

Materialet lagras så länge som krävs för att underlätta resultatredovisningen och efterföljande diskussioner inom forskarsamhället kring studiens resultat. Resultaten presenteras framförallt i vetenskapliga publikationer och på vetenskapliga konferenser och kan ge upphov till någon populärvetenskaplig publikation.

Ansvarig för personuppgiftsbehandling är Stockholms universitet (SU). Dataskyddsombud är Björn Gustafsson. Postadress: Stockholms universitet; Rättssekretariatet; 106 91 Stockholm; bjorn.gustavsson@su.se; tel. nr 08–674 73 28. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Ansvarig för studien

Fil.dr. Max Waltman, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm (max.waltman@statsvet.su.se)