I samråd med handledaren upprättas en individuell studieplan senast tre månader efter antagningen. Den individuella studieplanen består dels av ett grundkontrakt och dels en årlig uppföljning (se beskrivningar nedan).

Doktoranden förväntas att i stort följa den individuella studieplanen. En doktorand som ”väsentligt” åsidosätter sina åtaganden i studieplanen kan av rektor fråntas rätten till handledning och andra resurser för forskarutbildningen (se Tillämpningsföreskrifterna).

 

Grundkontrakt

I grundkontraktet preciseras villkoren för doktorandens antagning, såsom poängfördelningen mellan kurser och avhandling, doktorandens huvudhandledare och handledare, finansieringsform samt beräknad tidpunkt för disputation. Grundkontraktet innehåller även en grovplanering för hela utbildningen.

Kontraktet signeras av doktoranden, huvudhandledaren, handledaren samt Institutionsstyrelsens ordförande/motsvarande. Om doktoranden byter handledare under utbildningen måste ett nytt grundkontrakt skrivas.

 

Årlig uppföljning

Till grundkontraktet bifogas dokumentet ”Årlig uppföljning” som, till skillnad från grundkontraktet, ska uppdateras minst en gång om året. Den årliga uppföljningen innehåller bland annat en plan för det kommande året och - efter det första året på utbildningen - information om avklarade poäng, en specifikation över avklarade kurser samt en avstämning gentemot grundkontraktet.

Arbetet med uppföljningen sköts av doktoranden och dess handledare, vanligtvis under hösten. Den årliga uppföljningen undertecknas av doktoranden, huvudhandledaren och Institutionsstyrelsens ordförande/motsvarande.