Doktorspromotion i Stadshuset.
Doktorspromotion i Stadshuset.

Nedan hittar du information om vad du som doktorand behöver tänka på i samband med den administrativa planeringen av din disputation samt vem du ska vända dig till vid olika steg i processen. Vissa saker sköts centralt på universitetet medan andra sköts av dig och din handledare. Det är därför viktigt att läser om de olika stegen inför disputation här och i institutionens Tillämpningsföreskrifter för forskarutbildningen som du hittar på denna sida.

För det praktiska och administrativa arbetet kring disputationer vid institutionen ansvarar i första hand forskarutbildningsadministratören (Christian Möllerop): forskarutbildning@statsvet.su.se.

Den framförhållning som krävs för att administrera en disputation varierar en del, men det är vanligt att doktorander tar de första stegen ungefär tre månader innan tänkt disputationsdatum. Innan dess behöver din handledare ha tagit initiativ för att en opponent och betygskommitté ska kunna utses av fakulteten. Nedan ser du de administrativa steg du som doktorand är ansvarig för:

  1. Alla kurser klara
  2. Kontakta forskarutbildningsadministratören för datum och lokal
  3. Boka tid för disputationen vid Studentavdelningen
  4. Kontakt med universitetsbiblioteket
  5. Avhandlingsformalia
  6. Mottagning och disputationsfest
  7. Ansök om examen

 

1. Alla kurser klara

Inför disputationen bör du som doktorand dubbelkolla att alla kurspoäng är inrapporterade för att du sedan ska kunna ansöka om examen efter disputationen. Innan du ansöker om examen måste ”alla kurser klara” rapporteras i Ladok. Kurserna måste godkännas av dig som doktorand, din handledare samt av studierektorn för forskarutbildningen. Kontakta forskarutbildningsadministratören för mer information om detta.

2. Kontakta forskarutbildningsadministratören för datum och lokal

Innan du anmäler och bokar tid för disputation (se punkt 3 nedan) är det bra att du först har stämt av med forskarutbildningsadministratören att det finns en ledig lokal som är lämplig för den tid och dag som du har valt (i samråd med handledare, betygsnämnd och opponent).

3. Boka tid för disputationen vid Studentavdelningen

Du måste sedan i god tid boka tid för disputationen vid Studentavdelningen. Mer information om hur du anmäler disputation hittar du här.

4. Kontakta universitetsbiblioteket

Doktoranden bör boka in ett möte med universitetsbiblioteket senast 30 dagar före spikdag för att få information om rutiner kring tryck av avhandlingen och lägga upp en tidsplan. Här hittar du information om hur du går till väga.

- ISBN

Alla avhandlingar måste ha ett så kallat ISBN-nummer som delas ut av biblioteket. Innan du trycker din avhandling måste du kontakta institutionens forskarutbildningsadministratör och meddela vilket ditt ISBN-nummer är.

- ISSN

Alla avhandlingar måste även ha ett institutionsnummer (ISSN). När du kontaktat forskarutbildningsadministratören med ditt ISBN kommer du att få ISSN-numret samt den lista på tidigare avhandlingar vid institutionen som ska finnas längst bak i alla avhandlingar som trycks.

- Visuell identitet

Det finns regler kring hur avhandlingar vid Stockholms universitet ska se ut, läs mer här.

- Tryck av avhandling

Du som doktorand kontaktar biblioteket för tryck av din avhandling, hur du går till väga och vilken tid detta tar kan du läsa om här.

Enligt beslut från prefekten vid Statsvetenskapliga institutionen ska 180 avhandlingar tryckas. Ange adress till postrummet på plan 7 för leverans av avhandlingen.

När avhandlingen är tryckt och har levererats till institutionen ska forskarutbildningsadministratören meddelas. Forskarutbildningsadministratören är ansvarig för utskick av avhandlingarna men du som doktorand är ansvarig för att meddela denne adresserna till betygsnämnd och opponent i god tid.

Senast tre veckor innan disputationen äger rum skickar sedan forskarutbildningsadministratören avhandlingarna till dessa personer samt till de som står på den utskickslista som finns på institutionen. Som doktorand får du också 50 st. ex av avhandlingen att distribuera fritt. Ex som finns kvar efter detta sparas för försäljning vid institutionen (forskarutbildningsadministratören är ansvarig för detta). Efter fem år gallras avhandlingarna ut och endast fem exemplar sparas. 

Institutionen står för kostnaden av trycket och faktura skickas automatiskt från biblioteket till ekonomiansvarig på institutionen.

5. Avhandlingsformalia

- Sammanfattning/Abstract

Enligt ”Föreskrifter för utbildning på forskarnivå” (Regelboken, bok2) ska doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på svenska ha en sammanfattning på engelska och vice versa. Avhandlingar skrivna på det språk som är utbildningens mål/föremål för studierna ska ha både en svensk och en engelsk sammanfattning.

- Spika din avhandling

Enligt rektorsbeslut ska din disputation tillkännages i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) på din spikdag, tre veckor före disputationen. Hur du går till väga för att spika din avhandling samt för att skapa spikblad hittar du här.

- Lista på tidigare avhandlingar

Alla avhandlingar som trycks ska ha en lista på tidigare avhandlingar vid institutionen längst bak. Denna lista får du genom att kontakta forskarutbildningsadministratören innan avhandlingen trycks och när du har fått ditt ISBN från biblioteket (se punkt 4).

6. Mottagning och disputationsfest

Efter disputationen finns möjlighet att ha en mottagning på institutionen. Denna ordnas av forskningsadministratören om disputanden så önskar. Kontakta forskningsadministratören i god tid för bokning av lokal (vanligtvis F702) och andra eventuella önskemål.

Eventuell större disputationsfest ordnas av doktoranden själv, institutionen har inga riktlinjer när det gäller detta.

7. Ansök om examen

När disputationen är godkänd och har rapporterats in i Ladok kan du, förutsatt att du har alla kurspoäng klara och godkända, ansöka om examen. Hur du går tillväga kan du läsa mer om här.