Flertalet av kurserna på forskarnivå är obligatoriska och läses under första året. Utöver dessa finns även ett utbud av valbara kurser som man kan välja att inkludera i sin utbildning. Samtliga poänggivande moment och icke-poänggivande obligatoriska moment i forskarutbildning framgår av Allmänna studieplanen samt kurslista antagen av institutionsstyrelsen.


Obligatoriska kurser


Metodkurs, 15hp

Kursen består av fyra moment, vetenskapsteori, kvantitativ metod, textanalys samt jämförande metod och fallstudier. Syftet med kursen är metodologisk orientering för att möjligöra informerat metodval och breddade statsvetenskapliga perspektiv. Kursen ges under år 1 i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Kontaktperson:
Thomas Sommerer
Kursbeskrivning:
Research methods (52 Kb)


Statsvetenskapliga forskningsproblem, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge orientering i statsvetenskapliga forskningsproblem samt ökad förmåga att identifiera, beskriva, konstruera och värdera forskningsproblem. Kursen ges under år 1.
Kontaktperson:
Hans Agné
Kursbeskrivning:
Research problems (55 Kb)


Statsvetenskapliga forskningsfält, Del I, 7,5 hp

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper om vad ett forskningsfält är och hur det avgränsas samt betydelsen av tidigare forskning för forskningsprocessen och dess plats i designen av ett forskningsprojekt. Kursen diskuterar också strategier för systematisk läsning samt information om informationssökning och informationshantering. En litteraturlista och beskrivning av forskningsfältet/en tas fram. Kursen ges under år 1.
Kontaktperson:
Magnus Reitberger
Kursbeskrivning:
Research fields I+II (44 Kb)


Metod i praktiken, 7,5 hp

Kursen syftar till identifiering av ett centralt metodproblem, inte nödvändigtvis avhandlingsrelaterat, och utarbetande av lösning och fördjupning inom viss metod samt fortsatt orientering i statvetenskapliga metoder. Kursen ges under år 1 och examineras genom deltagande i nationellt metodinternat.
Kontaktperson:
Andreas Duit
Kursbeskrivning:
Applied methods (42 Kb)


Statsvetenskapliga forskningsfält, Del II, 7,5 hp

Kursen utgör en fortsättning på Statsvetenskapliga forskningsfält, Del I och syftet är att fördjupa kunskaperna om hur man utformar och skriver om tidigare forskning. Olika sätt att utforma ett sådant avsnitt, vilken funktion det har i relation till andra delar av en forskningstext och hur det relateras till det egna projektet diskuteras och praktiseras genom att skriva en sådan text relaterad till det egna forskningsprojektet. Kursen ges under år 1. Kontaktperson: Kontaktperson:
Magnus Reitberger
Kursbeskrivning:
Research fields I+II (44 Kb)


Valbara kurser


The nuts and bolts of writing a Swedish political science dissertation (Avhandlingsbyggarkurs), 7,5 hp

Nästa avhandlingsbyggarkurs äger rum under senare delen av höstterminen 2017. Kursen ges vartannat år och syftar till att ge ökad kännedom om hur en avhandling i statsvetenskap ser ut och om hur olika metod- och strukturproblem har lösts i praktiken. Kursen består av läsning av externa avhandlingar och seminarier med institutionsforskare som varit opponenter på disputationer eller liknande. Kursen är lämplig att läsa under år 2-4 beroende på projektutveckling. Kontaktperson:
Ulf Mörkenstam

Kursbeskrivning
The nuts and bolts (53 Kb)


Artikelbyggarkurs, 7,5 hp

Nästa artikelbyggarkurs äger rum under första delen av höstterminen 2017. Kursen ges vartannat år och syftar till att ge träning i hantverket att skriva en artikel för publicering i vetenskaplig tidskrift. Kursen är lämplig att läsa under år 2-5 beroende på projektutveckling. För deltagande i kursen krävs ett preliminärt utkast till en artikel som presenteras vid kurstart.
Kontaktperson:
Alexandra Segerberg
 

Övriga kurser i forskarutbildningen

För information se den allmänna studieplanen och tillämpningsföreskrifterna för forskarutbildningen eller kontakta studierektorn för forskarutbildningen, Hans Agné, hans.agne@statsvet.su.se.

 

Institutionsövergripande forskarutbildningskurser

Det finns även institutionsövergripande kurser inom utbildning på forskarnivå. Dessa kurser kan sökas av forskarstuderande vid Samhällsvetenskapliga fakulteten oavsett institutionstillhörighet. Aktuella kurser presenteras här.