Behörighet

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (enligt poängsystemet som infördes 1 juli 2007), varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller, på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vi vill förtydliga att en student med magisterexamen i statsvetenskap enligt det nya poängsystemet uppfyller den grundläggande behörigheten.

För att erhålla särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i statsvetenskap skall den studerande uppfylla fyra villkor:

  1. genomgången högskoleutbildning om 150 högskolepoäng, innefattande studier på avancerad nivå (masternivå) om minst 60 högskolepoäng i ämnet statsvetenskap eller mot­svarande utbildning,
  2. godkänt självständigt arbete (uppsats) om minst 15 högskolepoäng i ämnet statsvetenskap,
  3. genomgången högskoleutbildning i för utbildningen relevanta ämnen om ytterligare 90 högskolepoäng, samt
  4. ha kunskaper i engelska motsvarande minst 550 credits på ett Test of English as a Foreign Language (TOEFL). (Gäller ej studenter som genomgått högskoleutbildning vid svenskt universitet/högskola, där engelska är ett av behörighetskraven.)

För allmänna bestämmelser rörande forskarutbildning se Högskoleförordningen samt studieplan och tillämpningsföreskrifter för forskarutbildning i statsvetenskap.

Urval

Endast fullständiga ansökningar kommer att beaktas. Först bedöms de sökandes behörighet. Därefter görs ett urval bland behöriga sökande baserat på kvaliteten i tidigare arbeten, samt på forskningsplanen. Observera att vi endast kan bedöma sökande som insänt magister- eller masteruppsatser eller andra vetenskapliga arbeten på svenska, danska, norska eller engelska. I allmänhet fäller kvaliteten på magister- eller masteruppsatsen, tillsammans med forskningsplanen, avgörandet.

Urvalskriterier vid bedömning av de sökande är:

1) Kvaliteten i de tidigare arbeten som skrivits:

  • empirisk substans,
  • självständighet i uppläggning och analys,
  • forskningsdesign, d.v.s. tydligt forskningsproblem, tydliga frågeställningar, välmotiverade avgränsningar, uttrycklig teorianknytning och metodologisk medvetenhet.

2) Prognos för att avhandlingsarbetet slutförs inom avsedd tid:

  • tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar,
  • problemformulering och stringens i forskningsplan.

Sökande med extern finansiering konkurrerar inte med dem som söker intern finansiering. För de externfinansierade gäller dock samma behörighetskrav som för dem som söker intern finansiering. Samma antagningskommitté som bedömer ansökningar till de interna platserna bedömer ansökningar från externt finansierade sökande. Här bedöms att kvaliteten i insända arbeten är tillräckligt hög och prognosen för att avhandlingsarbetet ska slutföras inom avsedd tid tillräckligt god.