Invandrade är gravt underrepresenterade i lokala och nationella beslutsförsamlingar över hela världen. I de flesta europeiska länder och även i traditionella invandringsländer (som t.ex. USA och Kanada) är andelen invandrade som ingår politiska beslutsförsamlingar långt lägre än deras andel i befolkningen. Det faktum att stora delar av befolkning är underrepresenterade i våra politiska församlingar utmanar både demokratins grundnormer och dess praktiker. Representanter för minoritetsgrupper driver ofta frågor som är viktiga för dessa grupper, och kan bidra med viktiga livserfarenheter i sitt politiska arbete. De är också en signal om att det politiska systemet inte enbart står öppet för vissa grupper, och i slutändan om att samhället välkomnar mångfald. Slutligen, och kanske mest dramatiskt, tyder forskningen på att en politisk marginalisering av vissa grupper kan resultera i social oro.

Projektets syfte är att studera orsakerna till underrepresentationen av invandrare. Vår tidigare forskning har visat att utrikes födda som bor i Sverige har ungefär hälften så hög sannolikhet att bli invalda i lokala politiska församlingar som inrikes födda. Även när vi tar hänsyn till socio-ekonomiska resurser, demografiska faktorer och de politiska förhållandena som gäller där individen är bosatt kvarstår ett mycket stort representationsgap. Även om vår tidigare forskning har bidragit till att öka vår förståelse av de faktorer som ligger bakom representationsgapet behövs ny forskning som kan sprida ljus över frågan om varför invandrade i lägre utsträckning än inrikes födda kandiderar och blir valda i allmänna val. Förutom att fortsätta studera de data som finns i offentliga register, kommer vi att genomföra en mängd enkät- och intervjuundersökningar, dels av "vanliga" individer som hittills inte engagerat sig politisk, dels av nominerade och valda. Vi vill veta hur invandrade ser på politiken, och den politiska processen, hur de upplever sina möjligheter att engagera sig i de lokala partierna och den lokala demokratin och vilka hinder de ser för ett sådant engagemang. Dessa uppfattningar kommer sedan att jämföras med dom som finns hos inrikes födda. 

Kontaktperson: Kåre Vernby