Vid Statsvetenskapliga institutionen är flera forskare involverade i forskningsprojekt inom ramen för Mistra Geopolitics.

Fokus för årets 100-lista är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser. De utvalda forskningsprojekten från Sveriges högskolor och universitet bedöms alla ha stor affärspotential.

Mistra Geopolitics syfte är att kritiskt granska och utforska samspelet mellan geopolitiska strömningar och miljö- och naturresursrelaterade förändringar. I grunden handlar det om hur våra samhällen kommer att behöva utformas och kapaciteten förstärkas för att kunna möta en ökande resursknapphet och samtidigt säkerställa en positiv utveckling och politisk stabilitet under den tidsepok som nu allt oftare kallas ”människans geologiska tidsålder” – Antropocen.

Läs mer om Mistra Geopolitics och forskningsprojekt vid institutionen.