Tillitsdelegationen har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera de introduktionsutbildningar som de statliga myndigheterna tillhandahåller sina anställda samt att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas.

Statsvetenskapliga institutionens synpunkter

Institutionen ser allmänt positivt på att riksdag och regering vill stärka de statsanställdas grundläggande kunskaper om och känsla för vad det innebär att arbeta i staten och de krav på demokrati, rättssäkerhet, professionalitet och effektivitet som följer med detta arbete. Institutionen hade dock gärna sett en mer utvecklad problembeskrivning i utredningen för att bättre kunna bedöma om den utbildning som utredningen föreslår kan avhjälpa problemen. Institutionen anser att de problem som ligger till grund för utredningen endast marginellt kan hanteras via den utbildning som föreslås. Om riksdag och regering vill stärka de statsanställdas kunskaper om den statliga värdegrunden och de regler som gäller för statsförvaltningen torde det bästa sättet – i termer av utbildningsinsatser – att nå detta mål vara att införa kursmoment med sådant innehåll på flera av universitetens grundutbildningar. Mot denna bakgrund ställer sig Statsvetenskapliga institutionen tveksam till förslaget om att införa en gemensam utbildning inom statsförvaltningen.

Om regeringen ändå väljer att gå vidare med förslaget om en gemensam utbildning inom statsförvaltningen ställer Statsvetenskapliga institutionen sig avvisande till utredningens förslag om:

  • att inrätta ett särskilt råd för att besluta om innehållet i utbildningen,
  • att enbart låta något av de större universiteten komma i fråga för tillhandahållandet av utbildningen,
  • att utan ansökningsförfarande låta regeringen utse ett universitet att tillhandahålla utbildningen,
  • att permanent undanta vissa befattningshavare från utbildningen,
  • att undanta utförare av upphandlade tjänster (”konsulter”) från utbildningen, samt
  • att begränsa utbildningen till 10 timmar per anställd.

Du kan läsa yttrandet i sin helhet nedan där institutionen utvecklar dessa synpunkter:

Yttrande över En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) (263 Kb)