Bild på forskaren Ludvig Norman.
Ludvig Norman, docent i statsvetenskap.

Detta projekt studerar hur public service-organisationer i Europa har svarat på den växande närvaron av brett definierade populistiska och extremistiska partier, politiska aktörer som tenderar att motsätta sig skyddet av minoriteter, jämställdhet mellan kvinnor och män, migranters och flyktingars rättigheter och som har sett ett ökat stöd de senaste åren. Att balansera skyddet av pluralism i en demokrati med skyddet människors lika värde utgör ett särskilt svårt dilemma public serviceorganisationer i den samtida, högst polariserade politiska miljön.

Projektet fokuserar på ett särskilt svårt dilemma för den liberala demokratin i allmänhet och för public servicemedia i synnerhet, nämligen hur man å ena sidan ska skydda pluralism, inkluderande deltagande och en öppen politisk debatt och å andra sidan skydda alla medborgares lika värde, särskilt när inkludering av vissa aktörer riskerar att undergräva andras mänskliga värdighet.

Projektet syftar således till att besvara två uppsättningar av frågor 1) Empiriskt: hur och varför hanterar offentliga sändningstjänster i Europa dilemmat mellan demokratisk pluralism och respekt för lika mänsklig värdighet som svar på den liberala demokratins utmanare? 2) Normativt: hur ska detta dilemma förstås och hanteras på sätt som överensstämmer med det demokratiska idealet?

Förutom Ludvig Norman består projektgruppen av Ludvig Beckman, Stockholms universitetet, Josef Hien, Mittuniversitetet och Anthoula Malkopoulou, Lunds universitet.