Krav för att ansöka om tillgodoräknande

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till antingen ämneslärarprogrammet, lärarprogrammet 2001-2011 eller kombinationsprogrammet. För dig som läser ämneslärarprogrammet eller lärarprogrammet 2001-2011 ska du lämna in en ansökan via din hemvist som du finner här.

Hur du ansöker om tillgodoräknande

För tillgodoräknande av statsvetenskapliga kurser ansöker du via Ladok. När du loggat in klickar du på ”Tillgodoräknande” under fliken ”Ansök om”. För tillgodoräknande av kurser i didaktik, sociologi eller nationalekonomi vänder du dig till berörd institution:

Nationalekonomiska institutionen

Sociologiska institutionen

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Viktigt att ansökan är komplett

Endast en komplett ansökan kan behandlas, med rätt bilagor bifogade enligt följande:

  • Utdrag ur Ladok, vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg.
  • Kursplan med litteraturförteckning för den kurs du läst vid annat lärosäte/institution. Om kursen lästs vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet behöver kursplan och litteraturlista ej skickas med.

Handläggningstid

Handläggningstiden är upp till två månader från det tillfälle att en komplett ansökan inkommer. Beslutet fattas av för utbildningen ansvarig studierektor i enlighet med Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid Stockholms universitet.

Om du får avslag kan beslutet överklagas. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Eventuella konsekvenser

Observera att kurspoäng endast kan användas en gång i en examen. Det betyder att om du tillgodoräknar delar av en 30-hp kurs så kan du inte ha med BÅDE den ursprungliga kursen och den som du tillgodoräknat högskolepoäng till i din examen. Ett exempel: om du läst 15 högskolepoäng sociologi och tillgodoräknar dig 7,5hp av dessa i kursen ”Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet” så kan du inte ta med både kursen i sociologi och samhällskunskapskursen i din examen. I kursplanerna för de kurser du läst kan också finnas andra regler om vilka kurser som inte får tas med samtidigt i examen.

Betyg

Tillgodoräknande av kurs läggs in i Ladok med omdömet tillgodoräknat (TG). Mer information återfinns i kursplanen för respektive kurs.

Kontakt

För frågor om tillgodoräknande inom samhällskunskap: samhallskunskap@statsvet.su.se. Observera att vi inte har möjlighet att ge förhandsbesked om tillgodoräknanden eller att göra förhandsbedömningar.