Foto: Viktor Gårdsäter
ANSÖKAN SCHEMAN KURSPLANER & LITTERATUR TENTAMEN


Statsvetenskap är studiet av politik. Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik. Kursen Statsvetenskap I ger en bred introduktion till ämnet och kunskaper om centrala politiska problem och begrepp. Undervisningen ska stimulera till egna analyser och en problematiserande hållning till politiska fenomen.

Alla studenter läser följande delkurser:

Delkurs 1: Politisk teori, 7,5 hp

Delkursen ger en introduktion till studiet av politisk teori. Kursen är tematiskt uppbyggd och fokuserar på centrala problemställningar och begrepp i såväl historiskt som samtida perspektiv. Teorier om bland annat demokrati, frihet, rättvisa, makt, den politiska betydelsen av kön, mångkulturalism och globalisering förklaras och diskuteras. Fokus i kursen ligger på självständig analys, problematisering och värdering av teoretiska texter och politisk-teoretisk argumentation.

Delkurs 2: Svensk politik, 7,5 hp

Delkursen ger en övergripande orientering om svensk politik med avseende på dess historia, politiska kultur, styrelseskick och institutioner. Med utgångspunkt i centrala statsvetenskapliga begrepp som makt, demokrati, legitimitet, uppmärksammas viktiga händelser och utvecklingsprocesser i svensk politisk historia. Även det svenska styrelseskickets institutionella förutsättningar behandlas.

Delkurs 3: Komparativ politik, 7,5 hp

Delkursen ger en introduktion till komparativ politik som studiefält. Olika politiska system presenteras, diskuteras och jämförs. Frågor kring såväl identitet som nationalstaters position i ett globalt sammanhang diskuteras. Delkursen inkluderar en introduktion till komparativ metod samt källor till kunskaper om politiska system.

Delkurs 4: Internationell politik, 7,5 hp

Delkursen ger en introduktion till forskningsområdet internationell politik, internationella konflikter och internationellt samarbete. Teoretiska perspektiv och begrepp i studiet av internationell politik behandlas, liksom system- och aktörsperspektiv i analyser av internationell politik. Delkursen tar även upp internationella konflikter och samarbete i internationell politik under 1900-talet, samt utvecklingsfrågor och internationell politisk ekonomi. EU som global aktör, internationella organisationers uppbyggnad och arbetssätt, samt förändringstendenser i det internationella systemet, är också något som tas upp.

Arbete och karriär

En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle fungerar och det finns många arbetsplatser inom både den offentliga och privata sektorn där sådan kunskap efterfrågas.

Statsvetare jobbar ofta med utredningsarbete, samhällsgranskning eller politisk påverkan inom offentliga eller privata organisationer och företag. Studenter som tagit examen hos oss arbetar till exempel som utredare, analytiker, journalister, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer. Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, fackföreningar, tankesmedjor eller biståndsorganisationer. Mer om arbete och karriär.

Ansökan

Sista ansökningsdag inför vårterminen är normalt den 15 oktober och för höstterminen den 15 april. Ansökan görs på www.antagning.se direktlänk till anmälan.

Scheman

Schema HT20

Schema VT21

Examination och skrivschema

Athena - vår läroplattform

Athena studentguide (3169 Kb)

Kursplan och litteraturlistor

Kursplan (gäller från HT 2017)

Litteraturlista för Statsvetenskap I, HT20 (86 Kb)

Litteraturlista för Statsvetenskap I, VT 2021 (84 Kb) (83 Kb)

 

Tentamen

Examination och skrivschema