Vid Statsvetenskapliga institutionen finns ett lokalt Råd för arbetsmiljö-, likabehandling- och jämställdhet (RALJ) bestående av representanter från lärare, administrativ personal, doktorander och studenter. Rådets uppgift är att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter vid institutionen. Gruppen arbetar med att bevaka och väcka intresse för frågor om arbetsmiljö och lika villkor.

Om du vill veta mer, eller om du har blivit utsatt för trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling ska du kontakta RALJ:s ordförande Lenita Freidenvall, prefekten eller studierektorn. Du kan också kontakta studenthälsan eller studentkåren, information finns på www.su.se, eller kontakta Statsvetenskapliga ämnesrådet amnesradet@statsvet.su.se

Jämställdhetsplan 2017-2019 (191 Kb)

Likabehandlingsplan 2017-2019 (112 Kb)

Arbete mot sexuella trakasserier

Statsvetenskapliga institutionen tar avstånd från alla former av sexuella trakasserier och uppfattar dessa handlingar som kränkande. Det är viktigt att Statsvetenskapliga institutionen är en miljö där alla respekteras och behandlas lika oavsett ålder, könstillhörighet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsvariation. Frånvaro av sexuella trakasserier och andra trakasserier på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för individens livskvalitet. Om du trots detta skulle utsättas för sexuella trakasserier är det viktigt att du vet vart du ska vända dig. Ytterst ansvarig för arbetsmiljöfrågor i allmänhet och i det här fallet frågor om sexuella trakasserier är prefekten för Statsvetenskapliga institutionen.

Prefekten är ansvarig för att agera om det uppdagas att det förekommer sexuella trakasserier och det är därför viktigt att veta vart man ska vända sig om man vill prata med någon som har tystnadsplikt, och i dessa fall rekommenderas också studenter att vända sig till Studenthälsan och anställda till Företagshälsovården.

För mer information och för en beskrivning av hur ärendeprocessen går till se här.

Arbete mot trakasserier och diskriminering av studenter och sökande enligt Lagen om likabehandling av studenter

Det är viktigt att Statsvetenskapliga institutionen är en miljö där alla respekteras och behandlas lika oavsett ålder, könstillhörighet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsvariation. Frånvaro av trakasserier och diskriminering på arbetsplatser och i universitetsmiljön är en viktig förutsättning för individens livskvalitet. Om du trots detta skulle utsättas för trakasserier och diskriminering är det viktigt att du vet vart du ska vända dig. Ytterst ansvarig för arbetsmiljöfrågor i allmänhet och i det här fallet frågor om likabehandling är prefekten för Statsvetenskapliga institutionen.

Prefekten är ansvarig för att agera om det uppdagas att det förekommer trakasserier och diskriminering och det är därför viktigt att veta vart man ska vända sig om man vill prata med någon som har tystnadsplikt, och i dessa fall rekommenderas också studenter att vända sig till Studenthälsan och anställda till Företagshälsovården. Se också Stockholms universitets Kontakt vid trakasserier och diskriminering.

För mer information och för en beskrivning av hur ärendeprocessen går till se här.