I många fall passar det även bra för ämnesövergripande arbete i exempelvis fysik, biologi, samhällskunskap, svenska, bild och historia.

Kemi 1

Materia och kemisk bindning
• Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.

Kemins karaktär och arbetssätt
• Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten.

Hur modeller och teorier kan förändras över tid
• Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Naturkunskap 1a/1b

• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Naturkunskap 2

• Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.
• Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia.
• Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.
• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
• Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.