1-Gå igenom ämnenas egenskaper

På arbetsplatser kan "kemiska riskkällor" finnas på flera olika ställen, exempelvis i kök, i städförråd och bland färgburkar. Enligt lag ska det finnas en förteckning över dessa kemiska risker (6§ i AFS 2011:19). För kemiundervisningens del handlar det i första hand om att ha en kemikalieförteckning. LÄNK till KRC:s förslag på kemikalielista

2-Vilka ämnen är oönskade?

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har tagit fram kriterier för kemikalier som är tillståndspliktiga eftersom de räknas som särskilt farliga. Kemikalieinspektionen har arbetat samman kriterierna för tillståndspliktig ämnen med nationella miljömål till kriterier för så kallade utfasningsämnen. Kemikalieinspektionen har dessutom tagit fram en lista över prioriterade riskminskningsämnen. KRC har tagit fram listor med exempel på utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen som förekommer i skolor LÄNK.

Gå igenom vilka "oönskade" ämnen som finns i skolans kemikalieförteckning.

3- Substituera till andra ämnen eller metoder

Sortera gemensamt i kollegiet ut de ämnen som inte används i undervisningen och skicka dessa till destruktion.

För vart och en de "oönskade" kemikalier som återstår funderar ni kring följande frågor:

  • Kan ämnet bytas ut mot något mindre farligt ämne? T.ex. rödkålssaft istället för fenolftalein.
  • Kan det bytas ut mot någon annan metod? T.ex. pH-mätare istället för fenolftalein.

4-Anpassa hantering och koncentration/mängd

I vissa fall behövs potentiellt farliga kemikalier i undervisningen av didaktiska skäl. Vilka dessa ämnen är varierar från skola till skola. I så fall ska hanteringen anpassas efter kemikaliens egenskaper. Tänk  på följande saker:

  • Utbildade kemilärare kan använda tillståndspliktiga kemikalier, men inte minderåriga elever.
  • Använd korrekt skyddsutrustning, t.ex. dragskåp, handskar.
  • Använd så låg koncentration/mängd som möjligt.
  • Var extremt noggrann vid omhändertagandet av avfallet, även små mängder.
  • Återanvänd lösningar när det är möjligt, t.ex. koboltklorid i vattenlösning för att visa av le Chateliers princip.

Framåtblick

Arbetet med substitution är viktigt och angeläget, men samtidigt är det viktigt att en rik palett av kemikalier används i skolornas undervisning. Elever behöver lära sig hantera dem. Man blir aldrig färdig med substitutionsarbetet, men om man har bra rutiner går det efter ett tag lättare och det är mycket lärorikt. Hör gärna av dig till oss på KRC med idéer och frågor kring detta.

Information om substitution på Kemikalieinspektionens hemsida

Foldern "Ersätta farliga ämnen på arbetsplatsen" från Europeiska myndigheten för arbetsmiljö, EU-OSHA