Säkerhet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Kemilärarnas resurscentrum
 4. Utbildningsmaterial
 5. Gymnasiet
 6. Kemi 2
 7. Säkerhet
 8. Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen

Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen

Med utgångstpunkt från Kemikalieinspektionens listor över utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen har KRC sammanställt en lista med kemikalier, som förekommer i skolans undervisning. Listorna, som uppdateras fortlöpande, innehåller till skillnad från ursprungslistorna, koncentrationsgränser hämtade från säkerhetsdatablad.

Användning av farliga ämnen i skolan

För att få använda vissa särskilt farliga ämnen, oavsett mängd, behövs tillstånd från Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). Listan över tillståndspliktiga ämnen hittar du i bilaga XIV till Reach-förordningen och reglerna gäller i hela EU. LÄNK TILL MER INFO "Vetenskaplig forskning och utveckling” är dock undantaget krav på tillstånd och i Reach definieras det så här:

Fenolrött och fenolftalein i sur och basisk lösning (KRC)

”Vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning som utförs under kontrollerade förhållanden, varvid de använda volymerna understiger 1 ton per år.”

Frågan är om det alltid råder kontrollerade förhållanden i kemilaborationer i skolan? Nej, troligen inte. Utbildade kemilärare kan genomföra vetenskapliga experiment och analyser under kontrollerade förhållanden och därför kan de ingå i undantaget om krav på tillstånd. Däremot ska minderåriga elever inte använda tillståndspliktiga ämnen.

Ämnen som har så farliga egenskaper att Echa överväger att inkludera dem i bilaga XIV finns på den så kallade kandidatförteckningen. MER INFO

Kemikalieinspektionen (KemI) har, utifrån de Europeiska och nationella riktlinjerna för hantering av farliga ämnen tagit fram två nationella listor över utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.

Utfasningsämnen

"Ämnena i denna grupp har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. Kriterierna för urvalet av denna grupp är hämtade från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De speglar också till stor del de kriterier som ligger till grund för auktorisation (tillståndsprövning) inom Reach." (KemI)

Några kategorier av utfasningsämnen Exempel

Cancerogena, Mutagena och Reproduktionshämmande ämnen (CMR)

Fenolftalein, bensin, koboltklorid, kaliumdikromat
Särskilt farliga metaller och deras föreningar Kadmium, bly, kvicksilver, blynitrat

 

Prioriterade riskminskningsämnen

"Prioriterade riskminskningsämnen har egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet. Urvalskriterierna för denna grupp har fastställts av Kemikalieinspektionen." (KemI)

Kategorier av prioriterade riskminskningsämnen Exempel
Akut giftiga Brom, metanol
Allegiframkallande Amylas, maleinsyra
Miljöfarliga Heptan, kopparsulfat, silvernitrat, kaliumpermangat, zinkklorid
 

Listor över farliga ämnen i skolor

KRC har gått igenom listorna över utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämne och tagit fram förkortade versioner, som vi tror kan vara användbara i skolor. Listorna över utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen är oberoende av koncentration. Koncentrationsgränserna i KRC:s tabeller kommer från beräkningar i säkerhetsdatablad i Prevents databas. I KRC:s "kortlistor" har vi:

 • rensat bort kemikalier som vi tror är ovanliga på skolor. 
 • lagt in kolumner med koncentrationer för ämnena (i) inte är märkningspliktiga och (ii) när de enbart är miljöfarliga.
 • fetmarkerat tillståndspliktiga ämnen och skrivit in vilka som är med på kandidatförteckningen.

KRC:s listor, som finns i två olika format, uppdaterade 2020-05-13.

  Utfasningsämnen PRIO-ämnen
Excel Utfas-kortlista-KRC-xlsx (17 Kb) Prio-kortlista-KRC-xlsx (18 Kb)
Open Document Utfas-kortlista-KRC-ods (9 Kb) Prio-kortlista-KRC-ods (9 Kb)

 

Mer information

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Fråga oss avdelningssida