Säkerhet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
  4. Utbildningsmaterial
  5. Gymnasiet
  6. Kemi 2
  7. Säkerhet
  8. Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen

Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen

Med utgångspunkt från Kemikalieinspektionens kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen har KRC sammanställt en lista med exempel på kemikalier, som förekommer i skolans undervisning.

Användning av särskilt farliga ämnen i skolan

För att få använda vissa särskilt farliga ämnen, oavsett mängd, behövs tillstånd från Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). Kriterier över vilka ämnen som är tillståndspliktiga hittar du i bilaga XIV till Reach-förordningen och reglerna gäller i hela EU. LÄNK TILL MER INFO "Vetenskaplig forskning och utveckling” är dock undantaget krav på tillstånd och i Reach definieras det så här:

Fenolrött och fenolftalein i sur och basisk lösning (KRC)

”Vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning som utförs under kontrollerade förhållanden, varvid de använda volymerna understiger 1 ton per år.”

Frågan är om det alltid råder kontrollerade förhållanden i kemilaborationer i skolan? Nej, troligen inte. Utbildade kemilärare kan genomföra vetenskapliga experiment och analyser under kontrollerade förhållanden och därför kan de ingå i undantaget om krav på tillstånd. Däremot ska minderåriga elever inte använda tillståndspliktiga ämnen.

Ämnen som har så farliga egenskaper att ECHA överväger att inkludera dem i bilaga XIV finns på den så kallade kandidatförteckningen. MER INFO

Kemikalieinspektionen (KemI) har utifrån olika kemikaliers inneboende, oönskade egenskaper delat in dem i utfasningsämnen, på den högre nivån och prioriterade riskminskningsämnen, på den lägre nivån.

Utfasningsämnen

"Ämnena i denna grupp har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. Kriterierna för urvalet av denna grupp är hämtade från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De speglar också till stor del de kriterier som ligger till grund för auktorisation (tillståndsprövning) inom Reach." (KemI)

Några kategorier av utfasningsämnen Exempel

Cancerogena, Mutagena och Reproduktionshämmande ämnen (CMR)

fenolftalein, bensin, koboltklorid, kaliumdikromat
Särskilt farliga metaller och deras föreningar kadmium, bly, kvicksilver, blynitrat

 

Prioriterade riskminskningsämnen

"Prioriterade riskminskningsämnen har egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet. Urvalskriterierna för denna grupp har fastställts av Kemikalieinspektionen." (KemI)

Kategorier av prioriterade riskminskningsämnen Exempel
Akut giftiga brom, metanol
Allegiframkallande amylas, maleinsyra
Miljöfarliga heptan, kopparsulfat, silvernitrat, kaliumpermanganat, zinkklorid
 

Rutin för utfasning av kemikalier

Här hittar du en rutin för utfasning, som kan användas som utgånspunkt för arbetet på enskilda skolor. Rutin för utfasning av kemikalier (20 Kb)

Oönskade ämnen i skolor

KRC har gått igenom förteckningar över utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämne och tagit fram listor med exempel på kemikalier, som förekommer i skolor. I KRC:s "exempellistor" har vi:

  • enbart med kemikalier som vi tror förekommer på skolor. 
  • fetmarkerat tillståndspliktiga ämnen och skrivit in vilka som är med på kandidatförteckningen.

KRC:s exempellistor, som finns i två olika format, uppdaterade 2020-11-03.

  Utfasningsämnen PRIO-ämnen
Excel Utfas-kortlista-KRC-2020-11-04-xlsx (11 Kb) Prio-kortlista-KRC-2020-11-04-xlsx (11 Kb)
Open Document Utfas-kortlista-KRC-2020-11-04-ods (5 Kb) Prio-kortlista-KRC-2020-11-04-ods (4 Kb)

 

Mer information

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa